A new creation in Christ

Inleiding/samenvatting

Ieder mens ziet wel dat er iets niet klopt in de wereld. Naast mooie dingen zijn er ziektes, natuurrampen, is er ellende, gebrokenheid, oorlog,  agressie, verwarring, dood, egoïsme, hebzucht, etc. De zondeval heeft echt plaatsgevonden. Ieder mens wordt geboren in en groeit op in een gevallen schepping. Gelukkig is er een oplossing. Jezus brengt ons gratis, uit liefde, door Zijn offer, terug in Zijn Goddelijke natuur. Wedergeboorte, een nieuwe schepping. De Geest des levens komt weer in je en Hij verandert je naar Zijn beeld, als/in/met Hem: vol goddelijke kracht en liefde. Je oorspronkelijke natuur.

 

Jezus, God in mensengedaante, trok 3 jaar lang van plaats tot plaats, genas vol ontferming elke zieke en zei hierover : "Dit is mijn Koninkrijk. Gratis geef ik het jullie, deel het gratis uit. Dezelfde heerlijkheid / Goddelijke natuur die ik bij de Vader heb, schenk ik jullie". "Het pleziert de Vader jullie het Koninkrijk / Zijn Geest / Goddelijke natuur te schenken" (Mat 10:1, Luc 10:9, Joh 17:22, Luc 12:32, etc, etc).

 

Petrus, een man in wiens schaduw de zieken al genazen (hij was ooit visser van beroep, was Jezus tegen gekomen, was totaal veranderd, hij was de Goddelijke natuur deelachtig geworden), zei hierover:

"God, door Zijn goddelijke kracht, heeft ons alles gegeven om met Goddelijk karakter, Goddelijk te leven. Dit door het kennen van Jezus die ons geroepen heeft in Zijn goedheid en kracht.

Door deze kracht van God en het kennen van Jezus zijn we de Goddelijke natuur deelachtig geworden en de val van de mens ontsnapt" (in context) 2 Pet 1:3-4.

 

Paulus, een fanatieke farizeeër, zei nadat hij tot juiste inzichten kwam hierover: "Door Jezus eens en voor altijd perfecte offer zijn wij overgeplaatst, rein, heilig, smetteloos en woont de volheid van God compleet in ons" (Kol 1:13, 22, 2:9-10). Tevens schreef hij: "wij zijn in Christus mee-gekruisigd, mee-opgestaan en meegezeten boven elke macht en overheid" (Ef 2:5-6). Paulus genas vervolgens iedereen op Malta.

 

Johannes (die Jezus gezien, gehoord, aangeraakt en alle wonderen meegemaakt heeft) zei hierover: "Het Goddelijke leven van de Vader is zichtbaar geworden voor onze eigen ogen in een mensengedaante. De onzichtbare God is zichtbaar geworden in Jezus en nu in ons!". De grondtekst laat lezen "IN ONS" ipv "onder ons!"

"Uit Zijn volheid hebben wij ontvangen" (grondtekst Joh 1:14, 1 Joh 1:2-4, Joh 1:16).  "Ik schrijf dit opdat jullie geluk/vreugde compleet wordt".

 

Dit nieuwe leven is voor elk mens beschikbaar!

 

Immers: "1 ieder die Hem heeft aangenomen heeft Hij het recht/macht gegeven om een zoon/dochter van God te worden" (Joh 1:12).

 

Op deze pagina vind je een beschrijving over: de schepping, de val, wat Jezus kwam doen, wie Hij is en wie je kunt worden door/in Hem. Een nieuwe schepping, Zijn Goddelijke natuur deelachtig, groeiend in alle dingen in Hem. Welcome home.

 

NB: in de mobiele versie van de site zie je rechtsboven 3 horizontale streepjes. Klik hierop om bij Q&A, getuigenissen van wonderen van nu, etc, te komen.

 

 

Jezus

Ca 2000 jaar geleden liep God, de Geest des Levens, in Jezus rond op aarde. Hij had (en heeft) alle macht. Hij ging rond, beheerste de natuur en genas iedereen die ziek, of verminkt was. Hij dreef onreine geesten uit, wekte doden op en hielp iedereen die daar om vroeg. Vol ontferming genas Hij altijd, overal, iedereen (dat staat 17x vermeldt in de 4 evangeliën). Zelfs hen die Hem niet kenden. Hij voorzag in financiële hulp, riep stormen tot stilte, liep over water om z’n vrienden te helpen, vermenigvuldigde brood en vissen, maakte van water wijn, etc. Altijd ten gunste van de mens, vol bewogenheid, vol ontferming, vol liefde en vol kracht. 

 

Hij liet daarmee zien wie God werkelijk is (Joh 1:18, Kol 1:15, Heb 1:3). Niemand kende de wil van God of had ooit God gezien, dan Jezus die Hem openbaarde. Als je naar Zijn leven kijkt, kijk je naar wie God werkelijk is. Vol van kracht, vol van genade, vol van liefde.

 

  • Plaatsen in de bijbel waar 10-duizenden* hem volgden en Hij iedereen genas: Matteüs 4:23-24; 8:16-17; 9:35; 12:15; 14:14,34-36; 15:30-31; 19:2; 21:14. Marcus 1:32-34,39; 6:56. Lucas 4:40; 6:17-19; 7:21; 9:11; 17:12-17.

*de bijbel spreekt over: "de menigte volgde Hem en ieder die genezing nodig had, maakte Hij gezond". De omvang van 'de menigte' wordt bij de wondermaaltijden  gespecificeerd: 4000-5000 mannen; vrouwen en kinderen niet meegerekend. Elke dag liepen dus 10-15duizend mannen, vrouwen en kinderen achter Hem aan.... en Hij genas elke dag iedereen die genezing nodig had. Hij trok 3 jaar lang van streek tot streek en van plaats tot plaats. Dit laat overduidelijk Zijn bedoeling, Zijn wil zien.

  • Plaatsen in de bijbel met beschrijvingen van individuele genezingen: Matteüs 8:1-4,5-13,14-15,28-34; 9:1-8,20-33; 12:10-13,22-23; 15:21-28; 17:14-18; 20:30-34. Marcus 1:21-31,40- 45; 2:1-12; 3:1-5; 5:1-20,25-43; 7:24-37; 8:22-26; 9:14-29; 10:46-52. Lucas 4:33-39; 5:12-15,17-26; 6:6-10; 7:1-17; 8:27- 39,43-56; 9:37-42; 11:14; 13:11-17; 14:1-5; 18:35-43; 22:51. Johannes 4:46-54; 5:2-15; 9:6-7; 11:43-44.

  • Krachtenwonderen: Mat 14:25-27 (loopt over water), Joh 2-1-11 (water in wijn), Marc 4:35-41 (storm stil!), John 6:1-14 (voedt 5000 met 5 broden 2 vissen), Mat 15:32 (2e wonderdiner met 4000 mensen)Luc 5:1-11 (1e volle visvangst), Joh 21:1-12 (2e volle visvangst), Mat 17:24-27 (zilverstuk in bek vis), Mat 27:51 (aardbeving, splijtende rotsen), Mat 27:45 (duisternis over gehele land), de opstanding, graven geopend, etc, etc.

 

Jezus is God (Joh 12:44-45, Kol 2:9-10) en beschikt uiteraard over bovennatuurlijke (goddelijke) alwijsheid en kracht. Niemand kon hem in een debat tricken. Uiteindelijk liet hij zien macht te hebben over de dood, door op te staan uit de dood. Maar, wat moeten wij hier mee. Nu en in de toekomst…? Om dat goed te begrijpen moeten we terug naar Genesis.

 

 

DE MENS, GESCHAPEN NAAR HET BEELD VAN GOD, EN DE VAL

God is Geest, Hij is de Geest des levens, Hij riep het zichtbare uit het onzichtbare tevoorschijn. Hij is vol van kracht (Gen 1: 1-25). Hij schiep de mens naar Zijn evenbeeld en gelijkenis (Gen 1:26-30). M.a.w. goddelijk en het was zeer goed (Gen 1:31). De mens was dus de ultieme expressie van de onzichtbare Geest des Levens. De mens koos echter voor een leven zonder deze boom des levens / God (Gen 3:22). Toen deze zondeval met ons klaar was, leken we in niets meer op het beeld waar naar Hij ons geschapen had.

 

We worden nu allemaal als mens in deze ongoddelijke natuur, vervreemd van God geboren. Dat is de reden van dood, ziekte, oorlogen en ellende (Gen 3:17). De val heeft werkelijk plaatsgevonden. We leven van nature allemaal gescheiden van God en namen de vijandige natuur aan tegen God (Rom 8:7). Het werd ieder voor zich in de wereld. De een probeert via manipulatie, een grote mond, geld, hardheid en soms zelfs door moord, oorlog, etc een positie te verwerven. Anderen proberen het via religie, meditatie, spiritualiteit, wetenschap, filosofie, wica, esoterie, goed zijn, hard werken, zichzelf verloochen, of haken af, etc.

 

De stap van de mens buiten God gaf zeer ernstige problemen. De mens stierf geestelijk, raakte gescheiden van God Geest, verloor haar goddelijke natuur en verruilde deze voor sterfelijkheid, zelfzucht, gebrokenheid, ziektes, etc. Een rampzalige toestand. Een totale scheiding tussen God en mens. Niemand kan op z’n eigen voorwaarden of door eigen goede werkjes bij Hem binnenvallen. Als mensen dat in het Oude Testament deden, vielen ze dood neer. De kloof/schuld voor het afwijzen van Hem, door de mens is te groot. Zelfs Mozes (God noemde Mozes Zijn vriend), kon niet rechtstreeks God bekijken.

 

Als je even stilstaat bij het feit dat Hij de grote Geest des Levens is, die alles uit het niets tevoorschijn riep, kun je je wellicht voorstellen dat we er als gevallen mens niks van snappen en oneindig ver van Hem afstaan. Geestelijk zijn we blind/dood en kunnen God niet eens dienen.

 

 

DE MENS TERUGGEBRACHT NAAR ZIJN GODDELIJKE NATUUR

God heeft een hoger plan. Hij houdt hartstochtelijk veel van ons. Hij ziet onze diep gevallen staat en wil ons graag herstellen naar hoe het ooit begon en zeer goed was. Dat kan op 2 manieren.

 

1: het je houden aan de perfecte wet. Dit lukt echter geen mens (Gal 2:16, 3:11, Ef 2:15).

Daarom,

2: een perfect offer voor onze val uit Hem en de komst van Zijn Geest in ons.

 

God zelf, ging in Jezus als mens naar de aarde (Joh 14:7, Heb 1:3). In Jezus liet God zien wie Hij werkelijk is! (Joh 1:18, 14:9, Kol 1:15, 2 Kor 4:4). Toen Gods geest in Jezus kwam, openbaarde Hij Zijn oneindige kracht, bewogenheid, goedheid en liefde voor mensen, door iedereen te genezen en te helpen (Han 10:38). Hij riep, precies zoals in Genesis, het zichtbare weer tevoorschijn uit het niets. Hij deed dat altijd ten gunste van de mens.  God weet precies wat wij missen. Zijn Geest. Hij kan echter niet bij / in ons zijn door de kloof van de zondeval. Echter, door het eens en voor altijd perfecte offer dat Hij zelf, in Jezus, voor de schuld van de zondeval bracht, kan ieder mens zonder tegenprestatie weer bij en zelfs in Hem komen en v.v. 

 

Doordat Gods geest weer in een mens komt, wordt een mens herschapen naar het beeld van God (Rom 8:29, 2 Kor 3:18, Kol 3:10, etc). Als in het begin van de schepping. Een goddelijke schepping, met dezelfde bovennatuurlijke eigenschappen die in Jezus zichtbaar zijn. Dat heet wedergeboorte. Jezus zegt hierover: Ieder mens wordt in het natuurlijke geboren, maar moet ook een 2e keer uit God geboren worden Joh 3:3-7, (2 Kor 5:17; Tit 3:5; 1 Pet 1:3; 1 Joh 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-4, 18, Joh 1:12, 13). Gods Geest wordt dan weer 1 geest met de geest van de mens (1 kor 6:17). Dat geeft goddelijk leven.

 

Jezus zit immers momenteel op de hoogste troon. Boven alle overheid (zichtbaar en onzichtbaar!) en macht (Mat 28:18,Ef 1:21). Met Zijn Geest in ons, zijn wij NU reeds gratis "gezeten" IN Hem; 1 met Hem (Joh 10:34, 14:20, Col 2:8-10, Ef 2: 5-6, 2 Pet 1:4 etc, etc). Dat biedt perspectief. Naast dat God ons weer kan helpen, schenkt Hij ons zijn almachtige Geest en herschept ons naar Zijn beeld, om Zijn daden te doen hier op aarde. Dat klinkt misschien als te makkelijk, godslasterlijk en hoogmoed, maar dit is precies wat de eerste vrienden van Jezus uitgelegd hadden gekregen. Het verklaart, waarom ook zij vol van genade en vol van kracht onder de mensen rondgingen en iedereen genazen (hand 2:47, hand 5:12-16). Omdat de geest van God ook weer in ons kan wonen, geldt precies hetzelfde voor ons. Jezus was de "eerstgeborene van velen". Een "zaad" dat in de grond gestopt werd en veel vrucht voortbrengt naar Zijn aard: Christ-likes, lichaam van Christus (wedergeborenen).

God betaalde zelf de prijs voor onze afschuiver uit Hem en herstelt ons door Zijn Geest.

 

Vergelijk dit met het oorspronkelijke plan van God in Genesis (Gen 1:27, Joh 14:7, Heb 1:3). Eindelijk kan God de mens naar Zijn eigen beeld en gelijkenis herscheppen (Rom 8:29, Col 3:10, 2 Cor 3:18, Ef 1:5, 4:24, etc, etc)!

Hoe ziet dat beeld er uit?: Als Jezus. Jezus is immers het exacte beeld van de onzichtbare God.... het beeld waarnaar we geschapen waren en gratis herschapen worden uit liefde van Hem naar ons.

Het Evangelie: het herstel van een mens naar het beeld en gelijkenis van God. Zoals het bedoeld was. Gratis. Dat is het beste nieuws ooit! Dat is de liefde van God.

 

Het probleem van gescheiden leven van God en zonder Zijn kracht is compleet opgelost. Door God bedacht en door Hem in Jezus uitgevoerd. Het kostte hem alles. Hij legde Zijn Goddelijke heerlijkheid af (Fil 2:6-9), stierf ervoor, stond op uit de dood en stortte zijn Geest uit, zodat Hij weer in je kan komen met Zijn Geest. Hieruit blijkt ook de diepe liefde van God voor ieder mens. Hij (de schepper van Hemel en universum) stierf aan een kruis om het probleem van de door de mens veroorzaakte val op te lossen. Zijn Geest terug in een mens geeft Zoë (goddelijk) leven reeds hier op aarde (joh 10:10). Daarom riep Jezus stervend aan het kruis: Het is volbracht!

 

Dat deed hij omdat hij de weg naar ons vrij maakte. Zoveel houdt hij van zijn schepping. Uit pure liefde droeg Hij de straf die ons toekwam (Jes 53:5-6, Heb 10:10, 2 Kor 5:21). Hij werd gegeseld, z’n baard werd uitgetrokken, geslagen, geschopt, bespot, gekruisigd. Niet meer menselijk was Zijn gestalte. Allemaal om het volmaakte offer te kunnen brengen, ons eeuwig leven en Zijn koninkrijk/Geest/Goddelijke natuur te schenken. Onschuldig, maar een dag lang gemarteld en gekruisigd. Geen bot in Zijn lijf zat meer om zijn plaats, niemand is ooit meer gemarteld dan Hem, uit hartstochtelijke liefde voor de mens. Onschuldig, rein, heilig bloed vloeide voor onze misstap uit Hem.

 

De mate waarin Hij gemarteld werd, bepaalt de mate van ons herstel in Hem: compleet! Hebr 2:10.

 

Omdat Hij zich liet martelen is jou genezing (Jes 53:4-5, 61:1, Mat 8:17, 1 Pet 2:24), door Zijn dood en opstanding is ons Zijn goddelijke natuur en eeuwig leven geschonken. Hij verloor Zijn menselijke verschijning, zodat wij weer kunnen veranderen naar Zijn beeld en gelijkenis.

Gratis, uit liefde voor Zijn schepping. John 12:24: tenzij 1 zaad sterft (Jezus), zal het veel vrucht (en nieuwe zaden) voortbrengen...... jij en ik, uit God geboren.

 

Klinkt als: “to good to be true”? Blijf de eerste vrienden van Jezus in gedachten houden. Zij deden precies hetzelfde als Jezus. Het woord/evangelie/God is onveranderlijk!

 

 

BIJBELTEKSTEN DIE HET HERSTEL VAN ZIJN GODDELIJKE NATUUR IN ONS AANTONEN

Jezus zelf zei hierover: Ik schenk jullie mijn Koninkrijk, genees de zieken, wek de doden op en zeg hen dat het Koninkrijk van God gekomen is. Gratis geef ik het jullie, deel het gratis uit (mat 10:1, mat 10:8, Luc 9:1-2, Luc 10:9). Spreek tegen een berg (probleem/ziekte/situatie) en het zal verdwijnen (Mat 21:18-22), Wat je Mij, of de Vader ook vraagt; Ik zal het doen (Joh 14:14). Je zult kracht ontvangen door de Heilige Geest die in je komt (hand 1:8). Terwijl je spreekt, nog voordat je roept zal ik je verhoren, zegt God bij monde van Jesaja (Jes 65:24). Ieder die in Mij gelooft, zal dezelfde wonderen doen als Ik en zelfs nog grotere dan Ik deed (Joh 14:12). Jij en Ik zijn 1  (Joh 14:20, 17:21/23). Dezelfde macht en kracht die Ik van de Vader heb gekregen, heb ik aan jou gegeven (Joh 17:22). Wij zijn nu reeds waar Hij is zodat wij de hemelse macht en majesteit van Jezus zullen zien (Joh 17:24), (want) het Koninkrijk van God is in u (door Zijn geest in ons) (Luk 17:21).

Zie, Ik heb jullie macht gegeven over het complete leger van de tegenstander (luk 10:19). De Geest is het die Zoë-Levend maakt (Joh 6:61-63) Ik ben gekomen om jou (Zoe=) goddelijk leven te geven en dat in overvloed (Joh 10:10). Wat je Mij ook vraagt, Ik zal het doen (joh 14:13, 14:14, 15:7). Het zal zo zijn dat hij die u tegenkomt, Mij tegenkomt (Joh 13:20). Gelovigen zullen deze dingen volgen: op zieken zullen ze de handen leggen en ze zullen genezen, gevallen geesten zullen ze uitdrijven, indien zij iets dodelijks drinken, het zal hun niet raken, in nieuwe tongen zullen ze spreken (mark 16:17-18). Heb Ik niet gezegd, jullie zijn goden! (Joh 10:34). Vader, dat de glorie die U mij gegeven heeft, dat U die ook aan hun (ons) geeft die in Mij geloven (Joh 17:22). De Vader, de Geest des Levens, geniet er van jullie het Koninkrijk (zijn geest, goddelijke natuur) te schenken (Luc 12:32) Jullie zullen  je realiseren dat Ik in de Vader ben en jullie in Mij (Joh 14:20) Let op: Dit zijn de woorden van Jezus zelf.

 

Ieder die Jezus heeft aangenomen is uit God geboren (1 Joh 4:4, Joh 1:12). Je bent voorbestemd om veranderd te worden naar het beeld van God (Rom 8:29). We worden vernieuwd in ons denken naar het beeld van Hem die ons geschapen heeft (Kol 3:10). Wij zullen meer en meer door de Geest van Jezus naar de luister van dat beeld veranderen (2 Kor 3:18 ). We worden vernieuwddoor de Geest, in ons denken naar het beeld van God (Ef 4:23-24 Grondtekst). De volheid van God (de Geest des Levens met al zijn kracht, wijsheid, liefde, genade, goddelijkheid, etc, etc) woont in Jezus lichamelijk, wij zijn NU reeds compleet en gezeten IN Hem (Kol 2:9, Ef 2: 5-6, Joh 13:20, 14:20). Je hebt dezelfde volheid verkregen in Hem die alle macht heeft (kol 2:10). Je lichaam is een tempel van de Heilige Geest (1 kor 6:19). De Vader (de Geest des levens) heeft je bevrijd en naar zich toegetrokken (uit liefde), buiten de controle en macht van het rijk der duisternis en heeft je overgeplaatst naar het Koninkrijk van de zoon van zijn Liefde (Kol 1:13).... en die Zoon zei na zijn opstanding: “Mij is gegeven alle macht in Hemel en op aarde”. Je bent (dus) meer dan overwinnaar (rom 8:37). Spring in de diepte, test de breedte, stijg op in de hoogte en stel de lengte van Zijn koninkrijk vast (Ef 3:18).

 

Je bent door het offer van Jezus zonder schuld, en perfect rein, heilig en smetteloos voor God, alsof je nooit iets fout hebt gedaan of God hebt afgewezen (Heb 10:14, Col 1:22) Beschouw jezelf dan ook als dood voor de zonde/oude gevallen natuur, maar levend voor/in God (Rom 6:11). Door de heilige geest die in je komt zul je kracht ontvangen (Han 1:18). Je bent geboren uit water (waterbad van het woord) en Geest (Joh 3:5). Gratis geef Ik jullie Mijn Koninkrijk, genees de zieken, wek de doden op (Rom 3:24, mat 10:1, mat 10:8, Luc 9:1-2, Luc 10:9). Niet door werken der wet, maar door geloof in deze dingen ("deze dingen": wedergeboorte, het gratis uit God geboren zijn) waren er wonderen in de eerste gemeente (Gal 2:16/3:2/3:5/3:10, Ef 2:15, Rom 3:28, Rom 3:21-26). Hij geeft Zijn geest niet met mate (Joh 3:34). Door mensen die een vreemde taal spreken zegt God. Dit is de rust. Ga in tot Mijn rust (Jes 28:11-12). Degene die tot Hem ingaan komen tot rust zoals ook Hij tot rust gekomen is na Zijn werk (Heb 4:10) 

 

Wandel in de wonderwerken die Hij reeds voor de val van de wereld voor je heeft klaargelegd (Ef 1:4). God heeft ons nu reeds mee opgewekt en mee plaatsgegeven in de Hemel in/met Christus (Ef 2:2), ofwel: het “huis met de vele kamers”.... m.a.w. jij bent 1 van die "kamers"..... (Joh 14:2-4). Ontdek de overweldigende rijkdom die ons in Jezus gegeven is. Vrijelijk wandelen in en met de allerhoogste. Wij wandelen IN Hem. Aan ons is geopenbaard, wat God ons naar de rijkdom van zijn genade, vrijelijk heeft geschonken: alle geestelijke zegen (Ef 2:7). Wij zijn de goddelijke natuur deelachtig geworden, nu wij de gevallen natuur ontvlucht zijn (2 Pet 1:4. In onze vertaling wordt gesproken over "beloften", in de grondtekst staat "divinely quarantee": zekerheid). We zijn een nieuwe schepping (2 kor 5:17). Het oude is voorbij gegaan. Alle dingen zijn mogelijk bij God. (Marc 10:27, Luc 1:37, Mat 17:26), Al Zijn beloften zijn ja en Amen (2 kor 1:20).

 

Als God, terwijl wij leefden in onze gevallen natuur, incarneerde in Christus (en deed wat Hij deed), hoeveel te meer zal Hij ons nu dan niet alle dingen schenken nu Hij leeft? (rom 8:32). Negen bovennatuurlijke eigenschappen  (doen van genezingen, krachten, profetie, etc, etc) gaf hij aan de mensen (1 kor 12). Je bent het zout der wereld een lichtbaken op een berg (Mat 5:13-14) . Als je natuurlijke vader je al het goede geeft, hoeveel temeer zal je Hemelse vader je de heilige geest geven als je daar om vraagt (Luc 11:13). Je bent het lichaam van Christus. Je bent de kerk. De opstandingskracht waarmee Jezus uit de dood op stond huist in je. Wij zijn 1 met Hem geworden, waardoor alle dingen ook onder onze voeten gesteld zijn (Heb 2:5-15, Joh 14:20). De geest die Jezus uit de dood opwekte leeft weer in jou en die geest zal Zoe (goddelijk) leven in je bewerken. (Rom 8:11). Je bent geheel anders, want je hebt Jezus leren kennen. (2 kor 5:17).

 

Je bent een erfgenaam van God (Rom 8:17) De weg is vrij! Treed dan met vrijmoedigheid binnen in het Heilige der Heilige (Ef 3:12, 2 Kor 3:12, Heb 4:16/10:19, 1 Joh 5:14) . Hoewel wij dood waren door de overtredingen zijn wij mee levend gemaakt met Christus, (door genade zijn wij gered, bevrijdt, genezen, kept safe and sound), hij heeft ons mee opgewekt en ons mee een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus (Ef. 2:5,6).

Zoals Hij is, zijn wij (1 John 4:17). Je bent wie je bent door Zijn rijke gave (Rom 1:6). Hij heeft ons werkelijk vrijgemaakt, uit liefde (Rom 7:14). Een nieuwe schepping, uit God geboren (Joh 1: 12-13).

 

Ofwel: De eerste Adam verprutste alles. De 2e Adam (Jezus/God) bracht alles terug als voor de zondeval. We worden herschapen naar Zijn beeld.

De hele mensheid was vertegenwoordigd in de eerste Adam en ervoer de effecten van zijn val. Nu is de hele mensheid opnieuw vertegenwoordigd in Christus om te wandelen in Zoë goddelijk leven.

Dus, in Gods(!) logica: omdat we in Christus mee-gekruisigd zijn, zijn we dood voor de zonde(val) en haar effecten; evenzo zijn we in Hem mee-opgewekt en mee-gezeten, heiligen (ef 1:1, fil 1:1, 2 kor 13:12), koningen in Zijn Koninkrijk (2 tim 2:12).

 

It is sown a natural body (ons leven in de gevallen natuur), it is raised a spiritual body (ons nieuwe leven in Hem). If there is a natural body, there is also a spiritual body. So it is written: “The first Adam became a living being”; the last Adam (Jesus), became a (divine)life giving spirit. The spiritual did not come first, but the natural, and after that the spiritual. The first man (Adam) was of the dust of the earth; the second man (Jesus) is of heaven. As was the earthly man (Adam), so are those who are of the earth (ons leven in de gevallen natuur); and as is the heavenly man (Jesus), so also are those who are of heaven (uit god geboren, jij en ik!). And just as we have borne the image of the earthly man (het leven in de gevallen natuur), so shall we bear the image of the heavenly man (het goddelijke leven als Jezus) (1 kor 15:44-49).

 

Want, zoals in de eerste Adam allen stierven (maw leven in de val, niet naar Gods beeld, zonder Zijn glorie), zo zijn allen in Christus weer Levend gemaakt (terug in de oorspronkelijke goddelijke natuur) om te wandelen in volheid van het (Zoe=goddelijk) leven. Rom 5:18.

De eerste Adam vertegenwoordigde de gevallen mens. Nu is de mens opnieuw vertegenwoordigd in de 2e/laatste Adam. Alles waar Jezus doorheen ging wij dus ook. Hij stierf onze dood, werd opgewekt voor onze rechtvaardiging, zit boven alle macht en overheid en deelt dat met ons. Het 'normale' goddelijke leven, zoals Hij dat leefde (Rom 5:17-19).

Jezus "zit" daar nog steeds en wij zijn nog steeds "in" Hem. Omdat Hij voor altijd "zit" boven elke macht en overheid.... wij dus ook! We zijn de goddelijke natuur deelachtig geworden. Gratis door Jezus bloed en Geest in ons. Ef 2:4-6, Col 2:9-10. 2 Pet 1:3-4.

Of weet u niet dat nu wij allen in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood (dus vrij van de gevallen natuur), opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zodat ook wij in een nieuw (Zoë) leven (als Jezus) zouden wandelen (Rom 6:3-4).

Velen weten dat kennelijk niet. Maar als je dat wel ontdekt.....woow!

We zijn "A new creation in Christ". Gratis. Door Zijn eens en voor altijd perfecte offer.

 

Dit schuilt achter het bekende “al zo lief heeft God de wereld gehad dat door Hem de wereld niet verloren gaat maar door Hem behouden”. Weet dat “behouden” vanuit de grondtekst “Sozo/soteria” vertaald moet worden als: "gered, bevrijd, genezen, volmaakt geworden, beveiligd”. Het koninkrijk van God is een Koninkrijk van kracht (1 kor 4:20). Alles is ons reeds nu gegeven. Het offer van Jezus brengt ons dus terug naar de positie die we hadden voor de zondeval. 1 met en in Hem. We zijn compleet in Hem en worden herschapen naar Zijn beeld. Dit ontdekken we in het Woord en door openbaring door Zijn Geest, die in ons werkt met Goddelijke kundigheid/kracht en ons transformeert naar onze oorspronkelijke staat. De oude gevallen-natuur-gewoontes leggen we af in onze communicatie met en werking door de Heilige Geest (2 Kor 3:18). Het enige wat nog verborgen blijft is de laatste transformatie van ons lijf naar een verheerlijkte staat, zoals Jezus nu is (Phil 3:20-21). 

 

Samengevat: een mens begint in God (hij kende je al voor je geboren werd), ging verloren in Adam en wordt gered en teruggeplaatst in Zijn oorspronkelijke goddelijke natuur door Jezus.

 

Eindelijk vindt de Geest des levens weer de mogelijkheid om zich tastbaar, zichtbaar en in volheid te openbaren door de mens heen. Precies zoals Hij het bedoeld had in Gen 1:26. "Then God said: Let Us (Father, Son, Holy Spirit) make man in Our image, according to Our likeness [not physical, but a spiritual personality and moral likeness]; and let them have complete authority.....". Dit is precies wat Jezus in de evangeliën aan Zijn eerste vrienden en 2000 jaar later aan ons schenkt "al het Mijne is het uwe" (mat 10:1, mat 10:8, Luc 9:1-2, Luc 10:9, 19). Zijn woord, Geest, plan, liefde, kracht is onveranderlijk.

 

Wat hebben wij hier voor moeten doen?: NIKS!

Rom 5:17 For if by the trespass of the one (Adam), death reigned through the one (Adam), much more surely will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness reign as Kings in Zoe=divine life through the One, Jesus Christ.

Hoe ontvangen we? We zeggen: "Thank you Jesus, Father, Holy Spirit! You are amazing! Kom in ons, leidt ons in de waarheid en verander ons naar Uw beeld en gelijkenis, zoals U het bedoeld heeft in Gen 1:26-27. Het beeld wat we zien in U, Jezus. Want U bent het exacte beeld van de onzichtbare God; het beeld waarnaar we geschapen waren en herschapen worden!".

Het is dus niet "eeuwig" leven: het ooit "naar de Hemel gaan". Nee. Het is leven in/met/als Hem. De Hemel is in ons gekomen.

 

Sta eens stil bij de consequenties van het hier boven geschrevene. Door het bloed van Jezus, ben je: 1 met God. De Goddelijke natuur deelachtig. Terug in je oorspronkelijke bestemming. Wordt je als Hem. Gratis, door Zijn bloed en werking van Zijn Geest. Mindboggling, maar waarheid. It is God His good pleasure to give you the Kingdom (Luc 12:32). You......: jij en ik. For God so loves.....

 

Dit zijn "woorden van Leven" met een grote L: Goddelijk Leven. Daarom staat er ook, "Mijn Woord is Geest en leven".

 

Deze teksten hierboven kun je lezen en het kan je ijskoud laten. Je kunt ze ook 1 voor 1 gaan overpeinzen, Hem vragen je de diepte ervan aan je te openbaren en ze waarheid laten worden in je leven. In verwondering aannemen, terug communiceren naar Hem, begrijpen, ballistic gaan van dankbaarheid, gaan toepassen, die nieuwe schepping worden, je laten veranderen naar Zijn beeld en gelijkenis. Het kan. Kijk maar naar Zijn eerste vrienden.

 

 

TERUG IN DE OORSPRONKELIJKE GODDELIJKE NATUUR

De eerste 12 en later 72 vrienden van Jezus kwamen enthousiast terug en zeiden: zelfs de boze/onreine geesten onderwerpen zich aan ons in Uw naam (Luk 10:17). Zelfs. Kennelijk was het genezingsdeel van de opdracht behoorlijk autonoom en manifest. Ze wisten wie ze waren. Ze begrepen hoe het in elkaar stak en wat Jezus was komen doen. “Ik geef jullie Mijn Koninkrijk! Ik schenk jullie Mijn Goddelijke natuur! Jullie en Ik zijn 1. Genees de zieken, wek de doden op, drijf gevallen geesten uit. Gratis geef ik het, deel het gratis uit!”. In handelingen (belevenissen van de eerste gemeente) wordt beschreven dat iedereen in de gemeente gezond werd gemaakt (hand 5:12-16, 28:9, etc, etc).

 

Paulus genas iedereen op het eiland Malta. Stephanus ging rond vol van kracht en vol van genade en deed grote wonderen onder de mensen (Hand 6:8). Philippus werd in de geest verplaatst naar een andere plek op aarde (Hand 8:8, Han 8:39). Als de zweetdoeken of schaduw van Petrus op zieken viel, genazen de zieken al. Dat is wandelen in/met/als Jezus. Het besef van 1 zijn met Hem zoals Hij zelf zei: "Jij en ik zijn 1". Jezus is God en heeft de naam boven alle namen (mat 28:18, fil 2:9, ef 1:21)). Hij zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde (Mat 28:18). Alle ziekte, onreine geesten, problemen moeten wijken en buigen voor de naam van de allerhoogste (Fil 2:9). Dit kun je vergelijken met het “in naam der Koning” boven een dwangbevel. Iemand die dat op z’n deurmat vindt, gehoorzaamt of wordt opgepakt.

 

Handelingen stopt niet. Mensen die achter bovenstaande komen en toelaten in hun leven, krijgen een zeer rijk leven. Wandelen in en met God. Wonderen worden (steeds meer) normaal in hun leven. Omdat ze alles hebben gekregen van de Vader, zijn ze los van de wereldse dingen geworden. Ze claimen niets van de wereld, vechten niet meer voor die dingen, ze zijn Zijn rust in gegaan (Heb 4:3). Ze leven in deze wereld, maar zijn niet meer van deze wereld. Jezus zegt hierover: Zoek eerst mij en Mijn (gratis) Koninkrijk en al het andere zal je gegeven worden (Mat 6:31-33). God’s geest zorgt voor alle dingen. Dat kun je rustig aan Hem, de Almachtige, je nieuwe pappa overlaten.

Je kunt jezelf niet veranderen naar God’s beeld. God’s Geest is de enige die dat kan (2 Cor 3:18). Als je zelf gaat lopen poetsen, leidt het tot trots. Daar heeft God niks mee (Ef 2:9-10). Einddoel?: worden als Hem (Rom 8:29). M.a.w: onzelfzuchtige liefde (1 Tim 1:5). God is immers liefde (1 Joh 4:8). Hoe die onzelfzuchtige liefde er uit ziet en wat die kan, zien we in Jezus (Heb 1:3).

 

Je hebt dus te maken met vriendschap tussen jou en Jezus / God / de Geest des levens (Joh 15:15-17). Hoe krijg je die nu in je leven?

 

Jezus zei, dat het beter was dat Hij aan het kruis ging, want dan kan de almachtige Heilige geest, de leraar, trooster en almachtige helper (dezelfde als Jezus, God op aarde) weer in je komen (Joh 14:15-26). Je hebt dus met de almachtige geest des levens, de schepper van Hemel en aarde te maken. Dat voelt in het begin een beetje vreemd. Praten met een onzichtbaar iets. Gewoon mee beginnen. “Vader, schepper van Hemel en aarde, Heilige Geest, Jezus. Ik zie wat u hebt gedaan. Ik snap nog lang niet alles, maar Heilige Geest dank uwel dat u in mij bent en mij in dit nieuwe leven leidt. U haalt mij uit mijn gevallen natuur. U openbaart aan mij uw volle waarheid en volheid die ik heb ontvangen in U. U verandert mij naar Uw beeld, zodat ik zal wandelen als U, het volle normale goddelijke leven zoals u het bedoeld had”.

 

Eigenlijk ligt alles al klaar. Je mag gaan ontdekken wie Hij is, wat Hij heeft gedaan en wie je bent in Hem. Strek je uit naar deze volheid Gods. Als je je zo ‘arm van geest’ vragend opstelt, wordt de bijbel rhema (levend) voor je en gaat Gods Geest aan het werk in je. Prima toch? Hij is de omnipotente en omnipresente Geest des Levens die jou voor de grondlegging der wereld al kende en aan Jezus kunnen we zien dat Hij zeer goed is. Rustig toelaten dus.

 

De bijbel spreekt over vriendschap/gemeenschap/communicatie hebben met de heilige geest. In handelingen staan diverse gebeurtenissen daarvan beschreven: "het achtte de heilige geest en ons goed…, de heilige geest verhinderde het een streek in te trekken…., de heilige geest openbaarde Petrus de leugen van Ananias en Zafira…., zij werden allen bewogen door de Geest", etc. Met Hem heb je dus je gemeenschap. Hij is je schepper. Hij spreekt dmv beelden, gedachtes/woorden, indrukken, situaties, aanrakingen, etc. Als je met Hem omgaat, ga je Zijn "Stem" herkennen. Je weet opeens: hee, dit denk ik niet zelf! God spreekt tot me! Hij is getrouw je te leiden in de volle waarheid en nieuwe natuur.

 

Zoek Hem op, vraag Hem je te onderwijzen en te leiden. De bijbel is hierbij de basis. Het Woord is geest en leven. Geloof komt door het horen van het woord (Rom 10:17). De bijbel openbaart al deze dingen en leidt tot een leven in/met Gods geest en vernieuwd denken (Rom 12:2). Einddoel: Zijn beeld en gelijkenis (Rom 8:29, Col 3:10, 2 Kor3:18, etc). Wat is dat beeld en gelijkenis? Als Jezus, vol van goddelijke kracht, genade, bewogenheid en onzelfzuchtige liefde.

 

Je komt er maar op 1 manier achter. Ga het aan. Als je jezelf beschikbaar stelt, zal je Schepper het in je uitwerken (proces van groeien naar de volheid Gods; Ef 3:19-20) en zul je Hem gaan ervaren. Laat deze liefde van God en herstel van je gevallen natuur naar Zijn goddelijke natuur niet aan je voorbijgaan. Het bijzondere is dat, terwijl jij je aan Hem overgeeft en verandert naar Zijn beeld, je de dingen steeds duidelijker "ziet", de waarheid wordt steeds reëler. Ondertussen kun je gewoon deelnemen aan de maatschappij en steeds meer uit gaan delen van Zijn Koninkrijk. God gaat tot je spreken, woorden/beelden van kennis gaan komen, genezingen gaan gebeuren, stress verdwijnt, angst verdwijnt, liefde komt. Het leven wordt alleen maar rijker. Mooier kan niet. Een mens is immers gemaakt voor Zijn beeld en gelijkenis.