'

 

Op dit deel van de site vindt je diverse onderwerpen. Eerlijke antwoorden op moeilijke vragen. Q&A's, tips, etc.

 

God schizofreen?

Waarom al die moord en doodslag in het oude testament en dan nu opeens al die liefde en genezing? God lijkt wel schizofreen! Dat is Hij zeker niet.

Ten eerste: Het Oude Testament valt onder de wet van zonde en dood. Momenteel leven we onder het Nieuwe Testament, "de wet" van genade, waarheid, de Geest des levens (Joh 1:17).

Ten tweede: Niemand kende destijds God echt. Hij is ons immers pas geopenbaard door Jezus die uit Hem voortkwam (Joh 1:18). De dingen die in het OT aan God werden toegeschreven, zijn door mensen opgeschreven met gebrekkige kennis (vervreemd) van God. Net zoals nu waren er toen ook mensen zonder inzicht die roepen dat God rampen en ziekte geeft. God wordt echter nooit verleid tot kwaad doen (Jak 1:13). Kijk maar naar Jezus die "rondging, weldoende allen". De huidige ellende (waaruit je gered wordt) is slechts een gevolg van de zondeval. Nogmaals: Niemand heeft ooit God gekend dan Jezus die uit Hem voortkwam en Hem aan de mensen openbaarde (Joh 1:18, Joh 10:13).

 

Als je wilt weten wie God is, kijk naar Jezus! Je vindt alles over Hem in de 4 evangeliën, gevolgd door de activiteiten (handelingen) die de eerste mensen als nieuwe schepping deden. Daarna de brieven van deze nieuwe scheppingen aan elkaar. Volle genade en oproepen tot een menselijkerwijs gezien onmogelijke leven, staan hier regelmatig naast elkaar. Dat kan verwarrend zijn. Laat je hierdoor niet ontmoedigen. Ieder mens is immers geboren in een gevallen natuur.

Als je dingen leest waaraan je niet kunt voldoen ga je naar je Maker toe en zeg je: "Dit, wat ik in mezelf zie, zie ik niet in U en U heeft me bedoeld te leven naar Uw beeld en gelijkenis, kom Vader en maak me hier vrij van en leidt me in m'n volle bestemming, zodat ik zal wandelen als U".

Je kunt je zelf immers niet als Hem maken. Hij kan dat wel. Zijn Geest zorgt daar voor.

Als je echter door de Geest de daden van het vlees doodt (gevallen natuur), zul je Zoe-Leven” (Rom 8:13).

Hij werkt in het onzichtbare. Als je Hem even niet ervaart of voelt, wil dat niet zeggen dat er niets gebeurt.

 

Hij is getrouw om het te volmaken in jou.  Hij heeft meeer dan genoeg genade en skills om jou te veranderen naar Zijn beeld en gelijkenis. Hij is de "pottenbakker", wij de "klei". Dit is een bijzonder proces. Door het bloed van Jezus ben je meteen rein, heilig, smetteloos, overgeplaatst en woont Zijn Geest in je, maar de gevallen-natuur-gewoontes, -/verslavingen, -/gedachtes moeten nog omgeturnd worden door Zijn woord, Geest en jou overgave aan Hem. Overgave is lastig, totdat je gaat zien: Wat? Ik leef in een gevallen natuur? Hier wil ik uit. Ik ben niet gemaakt voor mezelf, maar voor Zijn beeld en gelijkenis. My original created value. Jezus, help!

 

 

Grove vertaalfouten in onze bijbels!

Woorden kunnen meerdere betekenissen hebben. Tevens kan de betekenis van een woord door de jaren heen, veranderen. De rode draad/intentie van de oorspronkelijke auteur kennen is dus zeer belangrijk. Door de vertaalslag van de grondtekst naar onze huidige vertalingen en de negatieve mindset van vertalers (bv Het boek, NBG, HSV, AMP, King James, The Message, Basisbijbel) komen sommige grandioze volle waarheden helemaal niet goed uit de verf. Een paar voorbeelden.

 

"Eeuwig leven" of: Goddelijk leven?

Op praktisch alle plaatsen wordt het woordje "Zoe" vertaald met "eeuwig leven". De enige juiste vertaling is echter het volle leven van God dat we in Jezus zien, goddelijk leven, de goddelijke natuur deelachtig. Jezus kwam immers om ons Zijn Koninkrijk te geven. Wat is dat Koninkrijk? Zijn Geest! Zijn goddelijk leven, de goddelijke natuur deelachtig. Dat dit zo is, zien we terug in het leven van zijn eerste 84 vrienden. Ook zij genazen iedereen, dreven boze geesten uit en wekten doden op en dat geldt nog steeds. Jezus zei immers tegen hen: "Alles wat ik jullie heb onderwezen, onderwijs dat ook aan degene die je tegenkomt". Het woord/het evangelie, God/Zijn Geest verandert niet. Het is onveranderlijk ook voor ons! Overal waar je "eeuwig leven" leest mag je dus "goddelijk leven" lezen. Dat leest heel anders.

 

"Behouden" of: compleet gemaakt?

Op praktisch alle plaatsen wordt het woordje "Sozo/soteria" vertaald met "behouden". Velen denken daardoor dat het niet meer is dan gered zijn, het "ooit naar de Hemel" gaan betekent. De juiste vertaling is echter, gered, bevrijd, genezen, voorzien, compleet gemaakt, hersteld naar originele waarde. Wederom het volle goddelijke leven dat we zien in Jezus en in zijn eerste 84 vrienden die Hij onderwees in de wedergeboorte, de nieuwe schepping, de heilige geest die zou komen. De Hemel is in ons gekomen!

 

"Toorn van God" of: intense passie?

Zo ook het woordje "toorn" in Johannes 3:36, vertaald vanuit het griekse "orge". Een uitdrukking die gebruikt wordt bij extreme emotie. Zowel negatief of positief. Van woede tot.... hartstochtelijke passie! 

 

Dit wordt in alle woordenboeken bevestigd, ook in the Greek/Hebrew interliniar en The Kittel theological dictionary.

 

Bijvoorbeeld Joh 3:36 laat zich dan heel anders lezen.

NBV vertaling:

"Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten".

Correcte vertaling: 

"Wie in de Zoon gelooft heeft goddelijk leven, wie de Zoon niet kent zal dat leven niet kennen; maar, Gods hartstocht blijft op hem rusten".

 

Dat laatste is precies zoals het is. God houdt van ons ("Alzo lief....", "de Vader zelf heeft u lief", "God is liefde", "het pleziert de Vader jou het Koninkrijk te schenken, God wordt nooit verleid tot kwaad doen, in Hem is licht en geen spoor van duisternis, etc, etc) en wil niet dat iemand Zijn Heerlijkheid mist. Hij blijft dus aan ons trekken met zijn genade en goedheid totdat we de volle waarheid gaan zien. God is goed, ging aan het kruis om ons te redden van de val en in ons nieuw/Zijn leven te bewerken.

Vergelijk dit maar eens met de gelijkenis van de verloren zoon. De Vader staat elke dag op de uitkijk met gebroken hart (dat is hartstocht!) en als de zoon terugkeert, rent hij hem tegemoet en geeft hem: een ring (oneindigheid, niet beschikbaar voor een ander, autoriteit, onoverwinnelijkheid), een mantel en schoenen (nieuwe identiteit, nieuwe wandel, waardigheid), een barbeque: Feest!

Dus, Jezus aan het kruis: hartstochtelijke passie van God naar de mens.

Jezus, die ons zogenaamd moet redden van de toorn van God, (terwijl Jezus God is en pure liefde is) is de grootste vertaalfout en onzin ooit!

 

"weggekapt worden" of: opgetild worden?

Johannes 15:2. Daar staat dat we weggekapt worden als we geen vrucht dragen.... lekker. Echter in de grondtekst staat daar "airo" hetgeen ook "to raise, lift up" kan betekenen. Met andere woorden, meer licht en lucht geven zodat groei weer mogelijk wordt ofwel, de walmende vlaspit niet gedoofd wordt ofwel, de aarde nog eens bemest wordt. "Uit Zijn volheid hebben wij ontvangen, genade op genade". 

 

Wel of niet in Christus?

Kol 3:1 NBG vertaling: "Als je in Christus bent....". Dat roept meteen vragen op. "Ben ik wel in Christus? Doe ik wel goed genoeg mijn best om in Christus te zijn?". Echter, gerechtvaardigd door Zijn bloed, het vertegenwoordigd zijn van de mensheid in Christus, ben je al in Christus! Het Griekse woordje "ei" heeft ook de betekenis van "nu, sinds".

Kol 3:1 wordt dan dus: "nu je in Christus bent zoek de dingen die boven zijn waar je meegezeten bent in Christus....". Je bent immers gekocht, betaald, overgeplaatst en groeiend in alle dingen in Hem.

 

Moet Jezus nou nog komen of is Hij er al (in ons)?

1 Tess 1:9-10. Onze vertalingen laten lezen:

"en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen, en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn (van God)".

5 kapitale missers in 1 zin:

1. "te dienen"; vertaald uit "douleuo" kan ook betekenen, "niet meer anders kunnen dan". God ziet potentiële zonen en dochters in ons. Geen dienstknechten. Immers "jij en Ik zijn 1","al het Mijne is het uwe...".

2. "De Zoon uit de Hemelen verwachten"; in de grondtekst staat hier eigenlijk: "en de lang verwachte zoon uit de Hemel". De gemeente uit Thessaloniki heeft zich dus gebonden aan God en/c.q. Zijn Zoon!

Het huwelijk tussen de bruidegom (God) en bruid (de mens)? Reeds hier op aarde! Eenwording in/met/als Hem. 2 geesten worden 1. Dat is uiterst intiem. Hij is al gekomen en woont in ons!

3. die ons "verlost"; "rhoumai" kan ook betekenen "toesnellen, er op af stormen".

4. "toorn" van "Orge" kan ook betekenen "hartstochtelijke passie".

5. "van God"; in sommige vertalingen staat dus zelfs "toorn van God". In de grondtekst staat "van God" niet vermeld!!

Als je naar de grondtekst kijkt en de rode lijn volgt in de bijbel: God redt ons in Jezus van de val en herschept ons naar Zijn beeld en gelijkenis uit liefde, is de volgende vertaling correct:

"en hoe u zich van de afgoden tot God gekeerd hebt om gebonden te zijn aan de levende en waarachtige God en aan Zijn lang verwachte Zoon uit de hemel, Die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, Die naar ons toe is gesneld uit/met onstuimige liefde"

 

Zijn we gevallen en houdt God van ons, of is God boos?

"Door naar onze eigen natuur te leven, waren wij van nature onderworpen aan Gods toorn".
Efeziërs 2:3 HTB, AMP.

Grondtekst:

"Ook wij waren van nature boosaardig, net als iedereen".

Niks toorn van God. Dat staat niet in de grondtekst!! Het is en blijft: Door de val zijn wij de weg kwijt. Jezus brengt waarheid en herintroduceert ons gratis in onze oorspronkelijke goddelijke natuur.

 

Moet Jezus nou nog komen of is Hij er al (in ons)? (2)

Onze bijbelvertalers hebben er alles aan gedaan om de glorie die Jezus ons nu reeds schenkt weg te schuiven naar een verre toekomst. Lees Kol 3:4 in de NBG:

"Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid".

Eigenlijk staat er:

"Wanneer Christus in uw leven zichtbaar wordt, zal blijken dat ook u deel hebt aan zijn heerlijkheid".

Immers: "de heerlijkheid die Ik bij de Vader heb, schenk Ik jullie". Wat is die Heerlijkheid?: Zijn Geest! Zijn Goddelijke natuur! Dus als wij door transformatie door de Heilige Geest veranderen naar Zijn beeld en gelijkenis en er gebeuren wonderen onder onze handen, blijkt dat wij ook deel hebben aan deze nieuwe, goddelijke natuur in Christus. Net zoals Zijn eerste 84 vrienden.

 

Komt Jezus terug (op de wolken) ?(3)

Mat 24:30 "zij zullen Hem zien komend op de wolken"

"Zien" vertaald vanuit het Griekse "raah" betekent: begrijpen, bevatten. "Wolken" vanuit het Griekse "nephelon" betekent: hemelse realiteit, presence (denk aan "de wolk" van Gods aanwezigheid overdag bij de Israëlieten bij de de uittocht uit Egypte.

Mat 24:30 leest dan:

"Zij zullen hem bevatten vanuit hemels perspectief"

Dus "zien" waartoe Hij gekomen is: het herscheppen van de mens door Zijn bloed en geest!

 

De dag des oordeels, c.q. de 2e komst / wederkomst van Jezus... of.... 1 met Hem, veranderend naar Zijn beeld (4).

Tientallen keren wordt het prachtige woord "parousia" vertaald als "wederkomst" of "dag des oordeels". Het kan echter ook "directe nabijheid, face to face, presence" betekenen.

Redeneer zelf. Alles wat tegen de mens getuigde is aan het kruis genageld, de zonde der wereld is weggenomen, de mensheid is in de dood van Jezus gedoopt (1 stierf voor allen, daarom zijn allen gestorven!), Jezus die zegt dat Hij met Zijn Geest in ons zal zijn, 2 geesten worden 1, we worden veranderd door Zijn Geest naar het oorspronkelijke beeld van Hem die ons geschapen heeft... God/Christus in u...face to face, parousia. Zij die deze gratis gift ontvangen, zullen wandelen in Zoë-leven.

 

Het Griekse "kpicic" is tientallen keren vertaald als oordeel. Het laatste oordeel dat nog komen zou...

"Krisis"heeft ook de betekenis van richten of, rechtzetten, rechtspreken met positieve uitkomst. Precies zoals Jezus zegt: "Ik zal al het oordeel op Mij nemen", Paulus: "1 stierf voor allen, daarom zijn allen gestorven", de mensheid in de eerste Adam, nu in de laatste Adam, Johannes: "Zie het lam dat de zonde der wereld wegneemt". "Alles wat tegen ons getuigde is aan het kruis genageld. Jezus bracht het evangelie tot in het dodenrijk, God heeft zich in Christus tot in de kosmos verzoend. Het Hemelse Jeruzalem is neergedaald uit de Hemel (Gods Geest in ons). Paulus stelt mensen vanaf de eerste ontmoeting met ze: rein, heilig, smetteloos voor God, overgeplaatst, compleet in Christus, zonder dat ze het wisten! “Acht niets onrein, wat Ik heilig verklaart heb”. "Zie niemand naar het vlees"

God laat de keuze van 'behoudenis' niet aan de mens over. It... is... finished...!

 

Ja maar er staat toch: "Vreselijk is het om te vallen in de handen van de levende God!!!" Heb 10:31.

Kijkend naar de grondtekst dan staat daar eerder: "Vreselijk is het om de grijpende hand van God te missen!!!!".

Jezus aan het kruis: Gods grijpende hand om ons te redden, herstellen, te veranderen naar Zijn beeld en gelijkenis.

 

Dan Openbaringen 20:15

"Everyone not found in the book of life shall be thrown in to the lake of fire!"

Het woord everyone kan, vanuit het Grieks, evengoed vertaald worden met everything!!

Jezus IS het boek des levens, het vleesgeworden woord.  Wat kwam Jezus brengen? Waarheid.

Op hoeveel punten week ons denken af van Zijn waarheid? Ontelbare.

De leugen, de fallen human reasoning mindset will be thrown in to the lake of fire.

En nu ligt alles weer in lijn met:

"The Father loves you, it pleased the Father to give you His Kingdom/Holy Spirit/Divine nature, the glory i have i give to you, i am the truth the way to divine life, i have come to give you Zoë = divine life in abundance, etc.

en:

"Just as ALL died in the first Adam, so also ALL were made alive in Christ to walk in newness of divine life again".

en:

"You have been made (door Jezus bloed) holy blameless and above reproach, have been transferred into His Kingdom (Zijn waarheid), have been made complete (Christ in us!)".

Maar als je het niet weet, begrijpt, betwist, Gods Geest niet uitnodigt voor openbaring en verandering.... leef je onveranderd je leven in de gevallen natuur.

 

Ja maar, de schalen gramschap Gods dan, die over de mensheid in openbaringen worden uitgestort? 

Gramschap. Vertaald uit het griekse "thumos", blijkt dezelfde 2 extreme betekenissen te kunnen hebben als "orge". Dus... toorn of... passie.

Zijn in Christus de schalen van de passie van God dan soms uitgestort over de mensheid?

Nou...: "One died for ALL, therefore ALL have died. Just as in the first Adam ALL died, so also ALL were made alive IN Christ, to walk in newness of Zoë-life again".

 

Jezus in Matteüs: "Als je Mij verloochent, verloochen ik je bij de Vader!".

Onmogelijk. Je bent immers gerechtvaardigd door Zijn bloed, opgesloten in Hem de laatste Adam, etc, etc.

Er staat dan ook: "Als je Mij tegenspreekt  spreek je de Vader tegen."

Immers, door de val zijn wij de weg kwijt. Jezus kent als God in mensengedaante als enige de waarheid en wat werd Hij tegengesproken! De Joden maakten Hem uit voor bezetene, godslasteraar, dwaas, leugenaar etc, etc.

"Als je Mij tegenspreekt, soreek je de Vader tegen. Ik ben de weg, de waarheid naar het Zoë (goddelijk) leven...."

 

Bekeer je!

"Bekeren" vanuit het Griekse Metanoia heeft een schitterende betekenis: "het ontwaken van iemands denken aan dat wat waarheid is".

Geboren vanuit een 180 graden tegengestelde natuur aan God kom je tot een ontwaken wie God werkelijk is, wat Hij heeft gedaan en wie je daardoor geworden bent. Hij verandert je door Zijn Geest naar zijn eigen beeld en gelijkenis.

 

Nog eentje dan. Rom 5:8-9

"In this the love of God was made manifest: while we were sinners Christ died, Since we have now been justified by his blood, how much more shall we be saved from God's wrath through him!"

Leest eigenlijk:

"In this the love of God was made manifest: while we were yet sinners (hamartia: lost, twisted in our minds, corrupted, without form) Christ died. Since we have now been justified by his blood, how much more shall we be made whole/restored to original value, by His intense passion! (grondtekst Rom 5:8-9) ".

En dan ligt Rom 5:9 opeens volledig in lijn met Rom 8:29, Kol 3:10, 1 kor 15:44-49, 2 Kor 3:18, Ef 4:23-24, Rom 8:11, Rom 6:3-4, Rom 8:13, etc, etc, etc.

 

Door dit soort vertaalfouten, zitten miljoenen mensen angstig voor een toornig God (die er niet is!) op een bus te wachten die ze naar de Hemel brengt, in plaats van op schoot bij de Vader te springen en zich te laten veranderen naar Zijn beeld en gelijkenis en te wandelen in hun verloste staat. 2 kor 3:18!

 

Probleem is tevens, dat eenmaal gekozen voor de vertaling van een woord, dezelfde fout zich blijft herhalen. Vertalers kijken naar andere bijbelvertalingen en blijven daar uit voorzorg toch een beetje bij in de buurt. Zonder volle openbaring door Gods Geest is een mens biased vanuit zijn opvoeding, denominatie, mindset door de val. De rode draad (God houdt van ons, komt in Jezus naar beneden om zich te openbaren, ons Zijn Geest te geven en zo te veranderen naar Zijn beeld en gelijkenis) wordt hierdoor regelmatig losgelaten. Dus de heilige Geest vragen om openbaring is essentieel. Hij is de schrijver en kent de rode draad. Zonder Hem dwalen we binnen een seconde af.

 

Ik kwam hier op vanwege de verwarring die de bijbel soms geeft. Volle liefde, genade en duidelijkheid naast veroordelende, wettische, tegenstrijdige en vage teksten. Ik begreep dat niet, tot ik naar de grondtekst ging kijken en zag dat in praktisch al deze gevallen was gekozen voor de meest negatieve/zwakke vorm van de vertaling. Ernstig. Want, wie zal "ten strijde" trekken bij een onduidelijk signaal? Het leidt tot onnodige verwarring en omwegen naar de volheid Gods. Dat is nooit Gods bedoeling geweest. Het geheimenis is juist volledig geopenbaard. Door het offer van Jezus is Hij/Zijn Geest/God/Zijn Koninkrijk weer in ons gekomen en worden wij als Hem.

 

We zijn hard toe aan een bijbel die vertaald is door wedergeboren, geestvervulde, het hart van God kennende mensen. The Mirror Bible is op dit moment de enige bijbel die de intentie van onze maker juist verwoordt. Zelfs The Passion Translation gaat op punten nog mank.

 

Hel en verdoemenis in sommige gelijkenissen 

Dan heb je nog de schijnbaar hel en verdoemenis brengende parabelen.

De sleutel tot goed begrip rond de betekenis van gelijkenissen, is goed begrip van de gratis goedheid van God.

In Zijn ogen is iedereen Heilig, rein, smetteloos. “Acht niets onrein, wat Ik heilig verklaart heb”. "Zie niemand naar het vlees". Jezus die zonder enige voorwaarde uitlegt: “Jij en Ik zijn 1”.

Paulus die uitlegt dat we al in de dood van Christus gedoopt zijn. Is dat 2000 jaar geleden al gebeurd met de mensheid of is dat pas als je er achterkomt? Het is al gebeurd voor de hele mensheid! "1 stierf voor allen, DAAROM zijn ALLEN gestorven". Ons 'mee-gekruisigd zijn in Christus" is onze 2e dood waaraan we groot voordeel hebben, zegt Paulus. Onze eerste dood was uiteraard in de val van de eerste Adam.

God laat “behoudenis” dus niet over aan de keuze van een mens! Het ging nooit om behoudenis in de enge zin van het woord, maar om herstel naar originele waarde, het weer goddelijk maken van jou en mij. Het goddelijk makende effect ervan ga je ervaren om het moment dat je er achter komt en door Zijn Geest verandert naar Zijn beeld en gelijkenis.


Enkele schijnbaar "verdoemenis" gelijkenissen toegelicht.

 

Jezus die komt als een dief in de nacht:

Dit is niet negatief, maar positief. In de joodse traditie verklaart een man z’n toekomstige bruid de liefde, gaat voor bepaalde tijd weg om alles voor te bereiden (huis, huwelijksfeest, etc) en komt dan terug om haar op te halen om te trouwen en hun huis te betrekken.

 

De een die op het veld wordt achtergelaten en de ander die wordt “weggenomen”:

De een komt tot erkentenis van de waarheid en ontmoet God in “de very air he/she breaths”. God in mij?! Woow, en verandert door Zijn Geest naar het beeld van Hem die haar/hem geschapen heeft.

De ander wijst het af, denk dat het niet kan, kan het nog niet pakken, maar de tijd komt dat ieder oog Hem zal zien. Ma.w. zullen begrijpen/bevatten.

Het blijven werken op het veld versus ‘weggenomen’ worden kan ook duiden op zij die onder de wet blijven proberen God te behagen en zij die daar los van komen en gratis Gods heerlijkheid ontvangen.

 

De zeven dwaze en zeven wijze maagden:

14 maagden, allemaal rein/heilig dus. We zijn immers in God’s logica allemaal in Jezus dood gedoopt, om op te staan tot Zoe-/goddelijke leven. 

De 1 zoekt, vindt en neemt aan, de ander niet. De ene geniet het goddelijke leven, de ander niet en is daarmee buitengesloten van goddelijk leven. 

De poort gaat overigens nooit dicht. Het bloed spreekt altijd betere dingen. Zij die geen acht slaan op Jezus Zijn onderwijs van wedergeboorte/goddelijk leven zijn buitengesloten van het goddelijke leven. Dat wel.

 

De wenende, knarsentandende buitengeslotene.

Dito. Buiten God is het leven niet leuk. Door eigen werken of hard werken onder de wet kom je het koninkrijk niet binnen. Het is gratis door Zijn Geest. Stop met tandenknarsen en zie de waarheid. Jij en Jezus zijn 1. Verander door Zijn Geest naar je oorspronkelijke waarde: goddelijkheid: als Jezus.

 

De rijke man en de arme lazarus:

De rijke man symboliseert de Joodse religieuze leiders die van geld en eer hielden (Lukas 16:14). Zij luisterden naar Jezus als hij sprak, maar ze waren tegen zijn boodschap. Ze keken neer op Hem en het gewone volk (Johannes 7:49).

Lazarus symboliseert het “gewone” volk, dat Jezus’ boodschap accepteerde en door de religieuze leiders werd veracht.

Jezus boodschap was voor beide groepen ingrijpend.

 De Joodse religieuze leiders dachten dat ze Gods gunst genoten door het strikt proberen te volgen van de wet. Ze werden gekweld door de boodschap die Jezus en zijn volgelingen predikten (Mattheüs 23:29, 30; Handelingen 5:29-33) en leefden gekweld onder de gevolgen van de val (egocentrisch, uit op aandacht, geldzuchtig, hooghartig, etc). Ze zijn "buitengesloten" van het gratis goddelijke leven dat Jezus bracht.

Het gewone volk, dat lange tijd door de religieuze leiders was geknecht, kreeg nu de gunst. Zij die Jezus uitleg van wedergeboorte, gratis Gods natuur deelachtig zijn, omarmden hadden nu de zekerheid om goddelijk leven te genieten (Johannes 17:3).

De rijke die in de “hel” vraagt om z’n vinger te dopen in water. “Hel” komt van Hades. Betekenis: Not te see/blindfoldmode. De gevallen mens kent/ziet God niet. De zoekende mens die Hem vindt raakt verzadigd van Zijn goedheid en verandert naar Zijn beeld en gelijkenis. Zonder God is het een “hel”. Een gevallen wereld, ziekte, ellende, dood, mensen die door de val elkaar van alles aan doen. Het verfrissende water is vlakbij. Doop je vinger in het levende water / de waterstroom des levens.

 

Struikel je nog over andere vreemde gelijkenissen? Vraag God Geest om openbaring. Hij laat het zien.

 

Ja maar, ik leef toch netjes?

Hoezo heb ik die Jezus nodig? Ik leef toch netjes en goed? Misschien. Maar vergeleken bij het beeld dat we behoren te zijn (evenbeeld van God vs onze gevallen natuur) schort er nogal wat aan. Bovendien zou je, ook al zou je ontzettend je best doen en al Zijn geboden (bewust of onbewust) proberen te onderhouden, nog altijd falen. Zijn Geest / goddelijke natuur is niet in je. Bekijk het zo: Hans is 100 miljard schuldig aan Theo. Hans voelt zich dus niet echt lekker en zou wel 1000 levens moeten werken om de schuld terug te betalen. Dat gaat Hans niet lukken. Nu stapt Jesse, de zoon van Theo, naar voren en zegt tegen Theo: Hier heb je die 100 miljard. Ik betaal ze voor Hans. Hans valt van z’n stoel. Nu zegt Jesse ook nog: Hans, ik wil je beste vriend worden. Alles wat van Mij is, is van jou. Hier heb je mijn hele Koninkrijk/Heerlijkheid. Resultaat: Hans wordt stapelgek op Jesse.

Dit beeld schiet eigenlijk nog te kort, want Jezus geeft ons de ruimte om te worden als Hem. "Het is voor een leerling genoeg te worden als de leraar" (Mat 10:24-25).

 

 

Vaste grond

Jezus is onze rechtvaardiging (2 kor 5:21, 2 Kor 5:18, Ef 2:1-9) . Wij zijn gerechtvaardigd voor God, door het bloed van Jezus (Rom 3:23-27, Ef 2:13). De tussenmuur tussen God en ons is door Hem afgebroken (Ef 2:14). We mogen gratis naar binnen bij de Vader en Hij laat ons nooit meer los. Wij zijn ‘slaven’ van de gerechtigheid. M.a.w.: We zijn er in opgesloten, aan gebonden. Geen macht, noch kracht kan ons uit God trekken (Rom 8:38-39).

Wij staan door de actie van Jezus volkomen rein, schoon en vrij voor, en in de Almachtige (Col 1:22). Niets kan ons scheiden van Hem. Maken wij nog fouten? Jezus is getrouw onze fouten meteen te vergeven en de boze heeft geen vat op ons (1 John 5:18 grondtekst, 1 Joh 1:9). Wij zijn in Hem en in Hem is licht en geen duisternis. We zijn gestorven met Jezus en daarom vrij van de macht van zonde en dood. Mee-opgewekt in/met Hem: nieuw leven als Hem (Rom 6:22). De tegenstander heeft geen vat meer op je! (1 John 1:5). Je wordt compleet gesozood (gered, bevrijd, genezen, beveiligd en beschermd). Jezus noemt zonden vergeven (en genezingen doen) zelfs makkelijk (Luk 5:23).

Vraag. Als God zelf, door Zijn dood en opstanding de zonde heeft weggedaan, waarom spelen wij er dan nog mee alsof het van ons is? Waarom noemen wij ons nog steeds zondaren terwijl Hij, de almachtige, ons Heilig verklaart? Ook al doen we als Heiligen nog wel eens stomme dingen, we blijven Heiligen op weg naar Zijn volheid, veranderend naar Zijn beeld door God die Geest is en in ons zijn bovennatuurlijke werk doet. We danken Hem voor Zijn werk in ons en delen ondertussen Zijn Koninkrijk uit.

 

Jezus behoudt volkomen hen die via Hem tot God gaan. Je kunt jezelf niet redden en je kunt ook je behoudenis niet uitwerken (Hebr 7:24-25). Laat dat volledig over aan God’s Geest, waarmee je alles communiceert. Hij die wonderen onder ons werkt doet dit uit liefde, genade en geloof (weten wie Hij is en weten wie wij zijn door/in Hem), niet door werken der wet of onze eigen vrome werkjes (Gal 3:5). Zodat niemand zichzelf trots op de borst slaat. Toch kom je wel eens problemen tegen: hier geldt psalm 34:19. Zodra je iets overkomt, laat dan de wetenschap dat je 1 bent met de allerhoogste manifesteren in plaats van de omstandigheden te laten heersen. Bedenk dan constant: er is niets veranderd! Het bloed heeft gevloeid, ik sta daardoor recht voor God, Hij is in mij, Hij houdt van mij, Hij redt mij uit, berg/probleem: verdwijn! Net als de 3 broers voor Nebukadnezar: “Ook al redt Hij ons niet uit, Hij blijft onze God!”. 1 keer raden Wie er met ze in de oven stond om ze te beschermen.

 

De duif met tanden

De Heilige Geest wordt vaak afgebeeld als een duif. Hoe kan zo’n schichtige vogel mij nou helpen? Wel, hij is als een duif voor jou, maar voor ziekte, demonen en bedreigende situaties is hij als een woedend, alles verterend vuur. Jezus was immers vol van genade, maar ook vol van kracht. Dit is slechts een zeer beperkt beeld, niemand kan de volheid van Zijn Geest en Koninkrijk exact in woorden beschrijven. Daarom is het ook, dat engelen voor Zijn troon alleen maar uitroepen: Heilig, Heilig is de Heer, de Almachtige, die was, die IS en die komen zal. Ze krijgen elk ondeelbaar deel van een seconde een nieuw stukje van zijn volle grootheid, oneindige glorie en almachtige heerlijkheid te zien. En in die glorie, in dat koninkrijk mogen wij reeds nu wandelen….

Jezus zei: Vader, dat de glorie die U Mij gegeven heeft, dat U die ook aan hun (ons) geeft die in Mij geloven (Joh 17:22). 

 

Verkeerde klas

Tot je Jezus ontmoet, ben je gevoed door een gevallen/ongoddelijke wereld die onder invloed staat van menselijke logica, filosofieën en misleidende onreine geesten. Allemaal vanuit de gevallen natuur. Vandaar ook alle verschillende religies (1 Tim 4:1). We hebben allemaal in de verkeerde klas gezeten. Dat kan een zeer pijnlijke constatering zijn. Dat slaat echter om in totale blijdschap, als je er achter komt dat er een weg gebaand is naar waarheid en leven als/in/met de almachtige Geest des Levens. Je gaat Zijn Geest ervaren en Hij schenkt je dezelfde bovennatuurlijke eigenschappen die in Jezus zichtbaar waren (1 kor 12). De bijbel zegt hierover: Niemand kende God dan Jezus die Hem openbaarde aan ons. Jezus zegt hierover: als je Mij ziet zie je de Vader/de Geest des Levens. In Hem is alle wijsheid, kennis en kracht.

Het is niet voor niets dat in Matheus, Jezus een heel hoofdstuk vult met: Jullie zeggen......, maar Ik zeg........ Door de val denken/weten wij niet wat Hij denkt/weet. Jezus is DE waarheid, niet een waarheid. Daarom het: wordt verandert in je denken naar het beeld van Hem die ons geschapen heeft (Kol 3:10).  Jezus laat zien dat God juist liefde/zeer goed is en dat we door de werking van Zijn Woord en Geest verandert kunnen worden naar Zijn Beeld. Zowel wat betreft vruchten (liefde) als gaven (het bovennatuurlijke van God: 1 Kor 12).

 

1 met Hem

Omdat je uit God geboren bent, in Hem bent, Gods geest in je is gaan wonen, heb je macht gekregen over ziektes en problemen. We zijn de goddelijke natuur deelachtig geworden als voor de zondeval, uit God geboren, worden veranderd naar zijn beeld en God is ook nog eens voor ons! We hebben een bediening van heerlijkheid gekregen. Dit nieuw leven uitdelen en mensen er in onderwijzen is ons "werk". We zijn meer dan overwinnaars. Jezus sprak het goede, welgevallige en volkomene tevoorschijn. Wij dus ook. We zijn immers 1 geworden met Hem. Wij bevelen ziektes, problemen* te verdwijnen of kunnen God, Jezus, Heilige Geest vragen dat te doen**. Uiteraard niet voor eigen gewin (positie, financieel voordeel), maar om zijn Koninkrijk te openbaren (mat 10:7-8). Je redding en nieuwe leven maakt blij. Het is Jezus gegeven de Vader te openbaren aan wie Hij maar wil. Wij in Hem precies zo. Er is nooit een obstakel. De wereld is jouw omgeving. Jij bent niet de omgeving van de wereld (Ef 1:23).  

* alle problemen? Volgens Jezus wel. Kijk goed naar Zijn leven en je ziet, elk probleem keert Hij om in een moment waarop de Vader verheerlijkt wordt. Verder zegt Hij: "wat je mij ook vraagt, Ik zal het doen, opdat de Vader verheerlijkt wordt en jouw vreugde groot" (Joh 14:12-14). We kunnen dus 'menselijk gaan redeneren' en zeggen: dat kan niet, dat was voor toen, dit is hoogmoed! Of zeggen: Geweldig! Dank U wel Jezus! Uw bloed maakt mij Uw goddelijke natuur deelachtig! U redt uit elk probleem, waardoor Uw waarheid, liefde, kracht en trouw geopenbaard wordt.      

 ** Gaat dit je te ver? Vergelijk het spreken van Jezus met het spreken van Petrus. Beide zeggen tegen een verlamde: “Sta op en wandel”. Jezus en Petrus waren 1 geworden. Jezus zei: “Ik kom bij jullie terug. Nog even en dan kan de wereld Mij niet meer zien. Maar jullie zullen Mij wel kunnen zien, omdat Ik dan weer leef. Daardoor zullen jullie het echte leven (Zoë = goddelijk leven) ontvangen. Op die dag zullen jullie begrijpen dat Ik in mijn Vader ben, dat jullie in Mij zijn en Ik in jullie (Joh 14:19-20)". Want in Hem leven wij, en bewegen ons, en zijn wij (Han 17:28).

 

Een belangrijk ding hierin. Stop je hart in Hem, de bron van het leven. Veel mensen bidden voor zegen. Zou dat nog een exponent kunnen zijn van de gevallen natuur?: "Als het mij maar goed gaat". Jezus liet zich niet kapot slaan aan een kruis om ons een groter huis of nieuwe auto te kunnen geven. Hij kwam om Zijn leven in je te stoppen, Zijn Geest, zodat je gaat wandelen als Hem. Een nieuwe schepping uit Hem geboren. Vol van kracht en genade, ongeacht je maatschappelijke omstandigheden. Als je je oprecht focust op wat Hij kwam doen: jou verlossen en een nieuwe schepping maken, is het andere niet meer belangrijk en wordt het je gegeven.

 

Echt waar?

Vaak voelen we ons niet “heilig” genoeg of onderlegt genoeg om te mogen wandelen als Hem. Dat is een leugen, je bent geworden wie Hij zegt dat je bent. Het enige wat nodig is, is een oprecht zoekend hart. Door Zijn offer ben je rein, heilig en smetteloos geworden in Hem. Overgeplaatst naar Zijn Koninkrijk. De Geest die hemel en universum uit het niets tevoorschijn riep, woont weer in je. Als Hij het zegt, is het waar. Eindelijk thuis. Een totaal nieuwe schepping. 1 met Hem (John 14, Luc 15:31). Als een machtige aardse koning tegen je zegt: Jij en ik zijn vanaf nu 1, dan is alles wat hij heeft direct ook van jou. Nu zegt de Almachtige dit tegen jou. Jij en Ik zijn 1. Dat is niet iets wat nog moet komen. Het is. Dat mogen we ontdekken. De bijbel zegt hierover: Beschouw je zelf als dood voor de zonde/oude leven, maar levend voor God (Rom 6:11). Zodra je dit in je hart omarmt is het. Wij wandelen hierin volkomen als Abraham; als ziende de onzienlijke (Hebr 11:27).

Uiteraard staat Hij op de allerhoogste plaats, maar het is Zijn grote verlangen, dat wij in Hem zijn en Hij alles met ons kan delen (Ik schenk jullie Mijn Koninkrijk). Hij is en blijft God de allerhoogste, maar Hij is ook de eerstgeborene van vele broeders/vrienden, van de nieuwe uit God geboren schepselen, van hen die Zijn natuur deelachtig zijn geworden: jij en ik. Dat is ook Zijn liefde. Hij verlangt er naar om ons uit die gevallen natuur te halen en in zich zelf te stellen. 1 met Hem.

Direct na de val had Hij z'n plan al klaar: de vrouw zal een kind baren (Jezus) en Hij zal satan (de leugenaar en moordenaar) de kop vermorzelen (Gen 3:15). Wat deed Jezus? Hij ging rond, genas iedereen, dreef onreine geesten uit, bracht waarheid en openbaarde daarmee de werken van de tegenstander (1 Joh 3:8). Ten slotte ging Hij aan het kruis, stond op uit de dood en onttroonde daarmee satan totaal. Daarna nam/neemt Hij iedereen, die Zijn reddende hand aanneemt, op in zich zelf en maakt van mensen nieuwe scheppingen. Zijn natuur deelachtig, als voor de zondeval. Het is volbracht! Jesaja zag in de toekomst en profeteerde over Jesus (Jes 53).

 

Toepassen

Toepassen. Hoe werkt het nou? Overpeins de bovenstaande dingen die in de bijbel staan, nodig deze Geest van God uit in je lijf en leven. Hij is je Vader, de almachtige en leidt in de volle waarheid. Als je Hem niet uitnodigt, blijft de bijbel een dicht boek, vol raadsels, waarover de halve mensheid en heel wat geleerden zijn gestruikeld. Hij laat je de volle waarheid zien: Wedergeboorte (Joh 3:3-5), je bent een nieuwe schepping uit God geboren (John 1:12, 2 kor 5:17), door de inwoning van Zijn Geest (Joh.1:13, 3:3,7, 3:5, 3:6,8, Ez 36:26-27), Hij zal tot je gaan spreken en dingen met je gaan overleggen. Begin het toe te passen. Begin met ziekte/kwalen aan te spreken en spreek uit wat er moet gebeuren; wees gezond, leef, etc (Hand. 3:6). Alles wat in lijn ligt met Gods wil; het goede, welgevallige en volkomene (Rom. 12:2) zal hij doen. Leg op zieken de handen, spreek genezing uit in Jezus naam. Je bent wedergeboren en de goddelijke natuur deelachtig. Als een onreine geest in iemand begint te manifesteren, dan heb je daar alle macht over en stuur je hem weg (marc 16:17-18). Dit is exact wat de eerste vrienden van Jezus deden. Jezus/Zijn woord is niet veranderd.

 

Koningen

Ziekte en ellende is/wordt veroorzaakt door de zondeval, de stap van de mens buiten de tegenwoordigheid van Gods Geest. Daar is dus verandering in gekomen. Je bent overgeplaatst naar Zijn Koninkrijk. Daar kan geen ziekte je volgen, want Hij is licht en in Hem is geen duisternis. Sterker nog. De Geest die elke ziekte en problemen deed verdwijnen is in je gekomen. Jezus zegt: Ga zien wie Ik ben en wie je bent geworden in Mij (Joh 13:20, 15:20, 17:21/23/24). Je zult de Heilige Geest ontvangen (Luk 11:13). Leven van God en dat in overvloed (Joh 10:10 grondtekst). Er staat geschreven: Jezus van Nazareth, die rondging, genezende allen die overweldigd waren door de tegenstander (Hand 10:38). Jezus triomfeerde ook over de grootste vijand van de mensen. De dood. Toen hij daaruit opstond verbrijzelde Hij de macht van de tegenstander over de dood. Nu geeft Hij ons alle ruimte en gelegenheid om als koningen te gaan regeren in de geestelijke wereld (2 Tim 2:12).

 

Wat als er niets gebeurt? Dat gebeurde bij de eerste vrienden ook. Jezus zegt daar tegen hen: "Jullie denken is verdraait/verwoest door de val. Als jullie zouden zien wat Ik zie, niets zal je onmogelijk zijn". Dat is een uitnodiging. Een uitnodiging voor verdere openbaring en transformatie. Dus...: continueer in Het geloof. "Vader bouw ons op in U zodat wij weer gaan zien zoals U ziet, weten als U weet, handelen zoals U handelde".

 

Is dit voor mij? Conferenties en therapie.

Jamaar, zo heb ik het nooit horen uitleggen! Is dit wel goed en is dit wel voor mij? Lees: Joh 1:12.

Velen hoppen tegenwoordig van conferentie naar conferentie om even tegen de grote Koning aan te wrijven, kippenvel te krijgen of zich even goed te voelen. Hard roepend en luidkeels zingend om Zijn Koninkrijk. Terwijl de bijbel zegt: je bent......, je hebt......., het is........ 1 met Hem. Continu. Hij is onveranderlijk. Wij dus ook. Hij is onveranderlijk in ons. We zijn een boom gepland aan waterstromen altijd vruchtdragend, of het nou sneeuwt, regent of de zon schijnt (metaforen voor omstandigheden in je leven).

Therapie? Prima, zolang het gericht is op wie je bent geworden nu Hij gekomen is. Veel therapieën zijn gebaseerd op hoe de gevallen mens functioneert. Je bent echter een nieuwe schepping, uit God geboren. Jezus zegt, kijk niet om. Je gevoelens, mindsets, trauma's horen bij je oude gevallen natuur, die dood en begraven is nu Hij gekomen is. Het klinkt misschien een beetje bot en hard maar, wat doet iets uit het verleden er nog toe, nu Hij in je leven gekomen is en je Zijn goddelijke natuur schenkt? Draai je om naar de Koning der krachten. Je bent een nieuwe schepping geworden (Kol 3:1).

"Ja maar, jij weet niet waar ik allemaal doorheen ben gegaan en nog door heen ga!" Nee klopt, en jij weet niet waar ik allemaal door heen ben gegaan. Gaat het daar om? Nee. Natuurlijk is het vreselijk waar je als mens soms door heen gaat en wat anderen (vanuit hun gevallen natuur) je aan kunnen doen. Natuurlijk mag je tijd nemen om dingen te verwerken en om steun vragen. Maar kijk vooral naar Jezus. Waar ging Hij allemaal door heen om jou te redden en Zijn Koninkrijk te kunnen geven. De mensenzoon, zoon van God, God in mensengedaante, deed alles goed, vol liefde, genas en hielp iedereen, kapotgeslagen aan een kruis (niemand was en is ooit meer gemarteld dan Hem, niet meer menselijk was Zijn gestalte) om de prijs voor jou en mij te betalen en ons over te plaatsen in zichzelf, een nieuwe schepping, uit God geboren.

Vul je boven alles met wat Hij zegt over jou ipv proberen te verwerken van wat ooit was. De oude ik heeft geen nut en is dood. Het nieuwe is gekomen. Elke dag: rein, heilig, smetteloos, volmaakt en compleet in Hem. 1 met Hem. Een nieuwe schepping. Zoek Hem zelf op. Vraag Hem je Zijn woord te openbaren. Breng tijd met Hem door. Elke dag. Bespreek alles met Hem. Toets alles aan Zijn woord. Hij is de 'pottenbakker' en verandert je naar zijn beeld.

Na een paar maanden zul je merken dat je leugens van waarheid gaat onderscheiden. Conferenties waar gezegd wordt dat je 90 minuten moet bidden om bij Hem te komen en elk jaar terug moet komen voor regressie en opnieuw onreine geesten uit je moet laten jagen, komen je opeens als bizar over. Hij is immers zo dichtbij als het noemen van Zijn naam. Hij is in je. In Hem is licht en geen duisternis. Hoezo elk jaar onreine geesten uit je laten jagen? Er is zeker een plek voor conferenties en gebed, maar de waarheid maakt je vrij. De waarheid: wie Hij is, wat Hij kwam doen en wie je bent geworden in/met Hem.

 

 

Jamaar ik voel me zo beroerd

Ja, maar ik voel me zo beroerd, slecht, depressief. Je bent geworden wie Hij zegt dat je bent. Je leeft door geloof. Hardnekkig wangedrag, ziektes, alles wat je niet ziet in Jezus breng je bij Hem. “Heer, die verslavingen, die ziektes zie ik niet in U en u hebt mij overgeplaatst naar Uw Koninkrijk. Ik ben rein, heilig en smetteloos en beschouw het oude leven met z’n oude emoties, zelfzucht, ziektes als dood. Begraven. Ik ben opgestaan met U. Gezeten in U in de hemelse gewesten. Uw almachtige geest woont compleet in mij. Kom heilige geest en verander mij naar het beeld van Jezus”.

De bijbel spreekt regelmatig over “het geloof”. Wat is dat? Het geloof: blijven staan onder elke omstandigheid nu je weet wie Hij is (goed, vol kracht, genade en liefde) en wie jij bent geworden in Hem. Je ziet zoals Jezus de dingen ziet en je reageert zoals Jezus reageert.

Je bent niet gemaakt voor jezelf, maar voor Zijn beeld en gelijkenis! Beschouw jezelf constant als dood voor de zonde/oude natuur maar levend voor God. Constant: rein, heilig, smetteloos. Constant: 1 met Hem. Zo schat je Zijn offer op juiste waarde.

Wees hierin als Petrus: Heer, zeg me dat ik over het water naar u toe kan lopen. Jezus zegt: Kom! Petrus stapt uit de boot en loopt over het water. Totdat..... hij op de golven let en bedenkt: dit kan niet! Hij zinkt in de golven. Mooie van Jezus is: Hij pakt Petrus zijn hand! Dus steeds weer opnieuw met Hem optrekken, voeden aan Zijn woord en Geest, je laten veranderen, totdat je het onmogelijke logisch gaat vinden. De bijbel is geen boek met Goddelijke principes dat je "toe moet passen". Het is relatie. Je Schepper, je beste vriend leren kennen, die het beste met je voor heeft (anders was Hij niet met blijdschap aan het kruis gegaan voor je) en je Zijn goddelijke natuur aanbiedt. Heb je valse voorwendselen? Heb je twijfel? Kom binnen. Hij is prima in staat om je hart te veranderen.

Het feit overigens dat je je beroerd voelt over dingen die je nog fout doet, laat zien dat je hart al puur is, anders zou het je immers niets kunnen schelen. Dat is dus goed nieuws, dat is de werking van Gods Geest, je bent al aan het veranderen. Zijn Woord en Geest veranderen je steeds verder....naar Zijn beeld. Hij is getrouw. Hij laat niet los wat Hij begonnen is. Hij laat jou geboren worden en maakt je als Hem (Jes 66:9). God calls and qualifies the unqualified (1 Kor 1:27-29).

 

 

Bevrijding en doop.

Hij/zij die tot de ontdekking komt dat hij/zij in Christus al is mee-gekruisigd, mee-opgestaan en mee-gezeten is, is vrij. Dat is ook de enige valide reden voor de doop in water. Je realiseert je: "Wow, Jezus representeert als laatste Adam de hele mensheid, mij dus ook in Zijn kruisiging, opstanding en zitten in de Hemels gewesten. Ik ben mee-gekruisigd!". Er valt dan dus 'een lijk' te begraven in het 'watergraf' om weer op te staan tot Zoe(=goddelijk) leven. Elke bijbeltekst die mensen (nog) uitsluit of voorwaarden schept is onjuist vertaald. Jezus zegt immers: "Gratis geef ik jullie Mijn Koninkrijk, Geest, Goddelijke natuur. Vertel het aan iedereen die je tegenkomt!". Paulus concludeert exact hetzelfde: "1 stierf voor allen, daarom zijn ALLEN gestorven!". 

 

Uiteraard kunnen mensen bezeten zijn. Dit uit zich echter altijd vanzelf. Je aanwezigheid (God in je!), of waarheid spreken over de liefde van God, die hen gratis meegezeten laat zijn in Christus, is voldoende om onreine geesten te laten manifesteren. Dan beveel je ze uit te gaan. Onderwijs dat je elke maand/paar maanden/jaar onreine geesten uit je moet laten jagen is de grootste onzin ooit. Immers: "De Vader heeft je (in de kruisiging en opstanding van Jezus) overgeplaatst, buiten de macht der duisternis, naar het Koninkrijk van de zoon van Zijn liefde (die alle macht heeft). De volheid van God woont in Christus en jij bent compleet in Hem die zit boven elke macht en overheid (ook die van fysische wetten en menselijk geredeneer)".

 

De enige juiste reactie op dit wonderlijke werk van God is: "Woow, dankjewel Jezus! Ik ben vrij! Rein, heilig, smetteloos, overgeplaatst buiten satan's macht, meegezeten in U, compleet in U, veranderend naar Uw beeld door Uw Geest in mij. Ik zal Zoe-leven en Uw daden doen! Wat een Leven!!" zeggen en in die waarheid van gratis meegezeten blijven, ipv bij elke flashback, nachtmerrie, omstandigheid 10 man voor je laten bidden want "misschien zit er toch nog wat". Je leeft door geloof in het volbrachte werk van Jezus, NIET door je gevoel, omstandigheden, etc. Anders gaat het je zo goed als omstandigheden, gevoel, etc, dicteren.

 

 

En die moeilijke teksten dan?

Soms zorgt de bijbel ook voor totale verwarring. Bijvoorbeeld het vers: "Indien je je vader en moeder niet haat......, ja zelfs je eigen leven, kun je Mijn discipel niet zijn". Dat terwijl Jezus zegt: "Heb je naaste lief....". Dat lijkt haaks op elkaar te staan. Jezus zegt hier eigenlijk. ‘Mijn relatie met jou staat ver boven alle aardse dingen’. Terecht. Hij is immers de Gever van Leven. Wij moeten nooit de gift (echtgeno(o)t(e), kinderen, familie, vrienden, baan, geld, je eigen leven) boven de grote Gever stellen. Want wat gebeurt er als er iets heftigs gebeurt met wat ons zo dierbaar is? We zijn totaal van slag en staan met gebalde vuist naar God, terwijl Hij onze Schepper is, voor ons aan het kruis is gegaan en ons Zijn Koninkrijk, Zijn Goddelijke natuur heeft geschonken.

Bij ziekte in het gezin: dank God dat Hij (de almachtige) je Vader is. Herinner jezelf er aan dat je uit God geboren bent. 1 met Hem bent! Dank Hem voor Zijn volheid in jou. Spreek genezing uit. Vertrouw op Zijn kracht. Is er geen genezing, ga naar een arts, etc. Blijf ondertussen wandelen in wie je bent geworden: 1 met Hem. Zoek Zijn leiding. Soms lijkt Hij veraf, maar dat is een leugen. Hij is zo dichtbij als het noemen van Zijn naam. Hij is zelfs in je. Toch kan het soms echt stormen in een leven. "De stormen komen over de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen" en "Talrijk zijn de stormen over de rechtvaardigen, maar uit die allen redt Hij". Met andere woorden. Door de storm heen blijf jij staan en laat Hij zien wie Hij is. Trouw en krachtig. Overlijd iemand toch onverhoeds? Wek op! Waarom niet? Hij zegt dat we doden zullen opwekken. 1 met Hem!

 

Is er geen opwekking? Huil, steun elkaar, dank God voor het leven dat je met degene hebt gedeeld en dank Hem dat je hem/haar en Jezus zult kunnen omhelzen aan het eind. Wandel door in Hem. Strek je verder uit naar Hem. Je maakt het de tegenstander heel gemakkelijk als je bij elke tik, radeloos op de grond ligt. De tegenstander is een sadist. Hij zal door gaan met treiteren totdat je Kol 3:1 ter harte neemt: "zoek de dingen die boven zijn nu je meegezeten bent in Christus". Waar je door heen gaat hier op aarde is tijdelijk en aan verandering onderhevig, Gods Koninkrijk verdient onze volle aandacht. Dat is het je "onderwerpen aan God, de tegenstander weerstaan waardoor hij van je zal vluchten". Blijf constant in de waarheid: Jij en Hem zijn 1 door Zijn liefdesoffer. Zijn volheid woont in jou. Dat is de blijdschap waar Paulus over spreekt vanuit de gevangenis met kapotgeslagen rug wachtend op zijn doodstraf: "Verblijd je altijd. Ik herhaal: verblijd je!". Waarom? God woont weer in je! Dood gaan, is niets meer dan het afleggen van een aardse tent. Hij is een God van levenden niet van doden (Mark 12:17-27, Mat 17:3)! Laat niets tussen jou en God komen en wie je bent geworden in Hem. Je relatie met je schepper staat boven alles.

 

Nog zo'n moeilijke tekst: Verloochen jezelf, neem je kruis op en volg Mij. Jezus is hier in het perfecte voorbeeld. De laatste avond, wetende dat Hem alle macht gegeven was, wetende dat Hij gemarteld en gekruisigd zou worden, wetende dat Judas Hem zou verraden, wetende dat Petrus Hem zou ontkennen en dat ze allemaal weg zouden rennen, stond Hij op, diende zijn vrienden, nam de beker en het brood en sneed het verbond dat goddelijk leven geeft en mensen een nieuwe schepping maakt. Zijn lip trilde niet en Hij barstte niet in tranen uit.

Eenmaal aan het kruis, stonden zijn moordenaars om Hem heen en riepen. "Hee, kom dan van dat kruis af! Redt jezelf dan!". Maar hij kwam niet voor zichzelf, of om zichzelf te redden. Hij kwam voor jou en mij, om ons uit de gevallen natuur te halen en nieuw goddelijk leven te schenken. En Hij zegt: volg Mij. Zie je die kracht? Die liefde? Die kracht, liefde, onverschrokkenheid hebben we niet in onszelf. Dat wordt door Zijn Geest in ons gelegd. Angst mag verdwijnen want je gaat toch nooit meer dood. Je bent al meer dan overwinnaar. Wat kan jou het schelen dat anderen (die nog leven in hun gevallen natuur) je afwijzen. Jij bent uit God geboren. Ze weten niet wat ze doen, ga niet haten, heb ze lief, bid voor ze.

Hier wordt de grootste leugen binnengekomen door de val blootgelegd. Een mens is niet gemaakt voor zichzelf, maar voor het evenbeeld en gelijkenis van God: Goddelijke liefde, vruchten en gaven die daarbij horen. Alles wat je nastreeft buiten dat beeld en gelijkenis geeft geen vrede. Hij is je vrede. Met een vliegtuig moet je niet gaan varen. Dat gaat niet goed. Wij horen thuis in Hem. Het verloochenen van jezelf en je kruis oppakken wordt makkelijk als je gaat zien dat je nooit gemaakt was om voor je zelf te leven, maar als Hem en voor de mensen om je heen. Eigenlijk geef je dus iets op waar je nooit toe geschapen was.

 

Nog zo'n mooie: "Weest heilig, want ik ben heilig!". Wij lezen dat en de moed zakt ons in de schoenen, of we zetten de tanden op elkaar en proberen nog meer gristelijk te glimlachen en te excelleren in goede werken doen voor de Here. Maar..... we zijn al heiligen, door Zijn offer! Dat geeft de rust! Voor zover je vastzit aan slechte gewoontes, ga je naar Hem toe en vraag je Hem je te veranderen naar Zijn beeld. Hij is je bevrijder, hersteller, herschepper, genezer!

 

Heb je vijanden lief. Het meest krachtige voorbeeld: Jezus aan het kruis: "Vader, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen".

Een ander krachtig voorbeeld van liefde en genade in de bijbel: Petrus geneest in handelingen de verlamde bij de poort. Er ontstaat een opstoot, verbazing, verwarring. Petrus neemt het woord en roept: "Deze verlamde is gezond geworden door de kracht van Hem die jullie vermoord hebben!!!". Dat raakt de menigte in het hart. Ze realiseerden zich: we hebben fout gezeten! Ze roepen: "Petrus, wat moeten we doen". Petrus antwoordt: "Bekeer je, (wens dat je het niet gedaan had, kom tot juiste inzichten) en je zult de gave van de heilige geest ontvangen". In 1 klap van de moordenaars van de zoon van God, naar zonen van God.

 

Vergelijk dit eens met terroristen, moordenaars, overspelplegers, geldzuchtigen, dictators, etc, etc. Ze hebben eigenlijk het grootste probleem. Ze weten niet wat ze doen. Ze leven in hun gevallen natuur. Ikke, mij, ikke. Als ze zouden weten wie ze zouden kunnen zijn in Christus, een nieuwe schepping, zouden ze nooit doen, wat ze nu doen. 

 

 

Het woord is Geest en leven

Lange tijd heb ik niet begrepen waarom wij God moeten leren kennen door Zijn Woord. Waarom niet anders...? Hoe, zou ik overigens ook niet weten. Maar wat me steeds duidelijker wordt: God is Geest. Wij zijn uit Hem gestapt. Wij zijn blind en weten aanvankelijk niets over Hem. Door als mens op aarde rond te lopen en te laten zien aan onze beperkte gevallen-natuur-zintuigen wie Hij werkelijk is, schreef Hij geschiedenis, zodat iedereen kan weten hoe het in elkaar steekt. Leren we immers niet alles uit boeken? Zijn Geest die door Zijn offer eindelijk weer in de mens kan komen, verklaart alles aan je en bekrachtigt de nieuwe wandel. Omdat God Geest is, spreekt Jezus veelal door gelijkenissen/beelden. Hoe kan hij anders onzichtbare/geestelijke dingen aan gevallen mensen met gevallen-natuur-denkvermogen duidelijk maken. Hoe meer je gaat ontdekken dat Zijn dingen waar zijn, hoe meer je er in gaat wandelen... naar de volheid Gods. Tot we, net als Paulus, gaan merken in ons: Niet meer ik (oude gevallen natuur), maar Hij (met Zijn nieuwe Goddelijke leven) leeft in mij. 1 met Hem.

 

Jamaar die anderen...

Jamaar, mijn echtgeno(o)t(e), vriend, vriendin, familie, baas, collega, kerk gelooft niet zo en maken het me zo lastig…. Ondanks dat zij niet zien wat jij ziet, staat niets jou in de weg om je leven in God te leven. Als je je afhankelijk opstelt / goedkeuring van mensen nodig hebt ben je kwetsbaar. Het gaat je zo goed als zij jou behandelen. Je bent meer dan dat. De hele wereld zit vast in haar gevallen natuur. Jij niet meer. Jij hebt alle reden om altijd blij te zijn. Jezus openbaarde je de volle waarheid, maakte je rein, heilig en smetteloos, gaf je zijn koninkrijk, je hebt eeuwig leven, je zult nooit sterven, Zijn geest is in je, je bent 1 met Hem de schepper van het heelal.......! Heb dus begrip, liefde voor die ander, bid voor ze, vraag Vader je te leiden, hun ogen te openen. Anderen die (nog) niet zien/weten, zien jou vaste wandel en worden nieuwsgierig. Laat je licht dus schijnen in volheid. Niet door te oordelen, vrome praatjes, maar door in liefde, met rechte kennis en kracht Zijn koninkrijk te etaleren. Geloof: Ongeacht de omstandigheden je nieuwe goddelijke natuur laten schijnen ipv de omstandigheden. Jezus is heer. Niet je omstandigheden.

Dat is een stukje jezelf (je rechten die je in je gevallen natuur had) verloochen en Hem volgen. Overgave aan Gods Geest bewerkt dat in je. Totdat, ook al doen mensen om je heen (door hun gevallen natuur) stomme, gemene dingen, je niet meer om je zelf kunt huilen, maar voor hun. Zij zitten vast in hun gevallen natuur. Als ze zouden weten wie ze zouden kunnen zijn in Hem, zouden ze nooit doen wat ze nu doen. Zij hebben het probleem (leven in hun gevallen natuur), niet jij (jij bent een nieuwe schepping). Heb ze lief. Ze weten niet wat ze doen. Klinken die woorden bekend?

Dat is ook de enige manier om te reageren op moeilijke situaties, etc. "Vader, dat en dat is gebeurd/gezegd, maar dank u dat U mijn vader bent. Dat U en ik 1 zijn. Dank u wel voor uw bloed waardoor ik rein, heilig en smetteloos ben in U. Dank u voor uw Geest die mij verandert naar Uw beeld. Dank u voor verlossing, redding en uw goddelijke natuur in mij. U bent voor mij, ik zal leven en uw daden doen, ik vergeef want ze weten niet wat ze doen. Vader geeft gelegenheid om ze uit die gevallen natuur te halen, open hun ogen, dank u voor wijsheid en woorden van kennis, etc, etc.....Ofwel: "verblijdt u in de Here, te allen tijde".

Elke keer als de tegenstander prikt, krijgt hij..... Jezus. In plaats van dat hij je breekt, helpt hij mee je op te bouwen in Hem, je ogen af te halen van een situatie en je te richten op Hem waar je hulp vandaan komt. Bijvoorbeeld bij ziekte. Ik kan reageren met: waarom gebeurt dit heer?, welke deur heb ik opengezet?, hoe kan dit nu weer?, of zelfs het compleet foute: waarom staat U dit toe? en 3 vrienden bellen voor gebed. Maar ook met: Dank u Vader. Schepper van hemel en aarde. U bent mijn God. U houdt van mij, dat hebt u duidelijk laten zien aan het kruis. U woont in mij met uw volheid, dank u dat u mijn heelmeester bent. Ik hou van U. Glorie voor uw bloed, liefde, aanwezigheid en genezing. Wat zou ik moeten zonder u? etc, etc.

 

Die gaven van de geest waren toch voor toen?

Nee. Jezus onderwees z’n discipelen in hun nieuwe natuur / koninkrijk van God, want ze gingen rond en kwamen blij terug vanwege alle genezingswonderen. Dat ging gewoon door in handelingen. In de brieven vind je nadrukkelijk onderwijs rond de wedergeboorte, nieuwe schepping, de onuitputtelijke rijkdom die we ontvangen hebben, de verandering naar Zijn beeld door de werking van Gods Geest, het nu reeds mee-gezeten zijn in Hem,1ste-/2e adam, etc, etc.

In 1 Joh 1:4 roept Johannes de gemeente op dat zij dezelfde gemeenschap kunnen hebben met Jezus en de Vader als Johannes zelf heeft.

Jezus zelf zei tegen Zijn eerste vrienden: “Mij is gegeven alle macht in Hemel en op aarde! Wordt wederomgeboren. Ontvang Mijn Geest. U en ik Zijn 1. Hij die u tegenkomt, komt Mij tegen. Genees de zieken, wek de doden op en vertel ze: het Koninkrijk van God is gekomen. Onderwijs iedereen wat Ik jullie onderwezen heb” Mat 28:19, Joh 3, Joh 13:20, Joh 14:12, Joh 16, Mark 1:17, Mark 16:17-18.

Dus ALLES wat Jezus in de evangeliën tegen hen zegt / uitlegt / in de brieven uitgelegd wordt, is ook aan jou en mij gericht. Jezus heeft hier de hoogste prijs voor betaald. Zijn eigen bloed. Laat het redeneren naar menselijke maatstaven (vervreemd van God) los en groei naar de volheid Gods. Een mens is geroepen om uit God geboren te worden (Gal 3:1-3). Je hebt maar 1 Vader/Heilige Geest en die leidt je in de volle waarheid. We groeien in alle dingen in Hem (Ef 4:15), naar de volheid Gods (Ef 3;19 col 2:10), we krijgen het geloof van/als God (Mark 11:22-23). We zijn een nieuwe schepping. Uit God geboren.

 

Genezingen/gaven gebeuren alleen naar Gods soevereine beschikking!

Dat klinkt vroom, maar is absoluut niet uit God. Waarom staat er anders bv: “de mens oogst wat hij zaait” en “Ik schenk jullie Mijn Koninkrijk, genees de zieken, wek de doden op”, “mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis (dus groei in alle dingen in Hem)”, “spreek tot de berg en hij zal verdwijnen”, “de macht van leven en dood is op de tong”, “ons is gegeven het zwaard van de geest” en “zie, Ik heb jullie macht gegeven over de complete legerschare der duisternis”.

Dat staat in totale tegenspraak met: “alles gebeurt onder soevereine beschikking van God”. Lees/luister onder leiding van de heilige Geest. Veel mensen proberen de werking van God te destilleren door wat ze zien, voelen, ervaren, zelf (be-)denken. Dat is gevallen natuur. Daar vind je Hem niet in. Je vind Hem in Zijn Woord, in het leven van Jezus. Onveranderlijk, krachtig, goed, vol waarheid. Het leven van Jezus bepaalt wie God is en wie wij zijn door Hem.  Jezus zegt duidelijk dat Hij ons Zijn Koninkrijk schenkt: Zijn Geest, een nieuwe schepping, de goddelijke natuur deelachtig.

Dat anderen nog nooit een wonder meegemaakt of gezien hebben, doet niets af aan de waarheid in Christus te kunnen zijn en te wandelen als Jezus wandelde. Laat niemand je afhalen van de waarheid en de eenvoud in Christus door gevallen menselijke ‘wijsheid’, redeneringen en opgelegde nederigheid. Jezus had geen boekje in z’n achterzak met “34 redenen waarom mensen niet genezen”. Hij is liefde, vol ontferming, geneest iedereen en schenkt nieuw leven. Wij, uit Hem geboren, mogen hetzelfde doen.

Dus…: groei naar de volheid Gods ipv redenen verzinnen waarom iets niet kan of (nog) niet is gebeurd. Als Hij zegt dat alle dingen mogelijk zijn, moeten we Hem niet tegen gaan spreken, maar vragen om ons op te bouwen in Hem en te veranderen naar Zijn beeld en blij zijn met de inzichten die Hij ons geeft. Je hebt met God te maken en bent uit God geboren. Je hebt niets te maken met menselijke ervaringen/redeneringen.

In de evangeliën zie je Jezus nergens al die redenen noemen die wij noemen als we geen genezing ervaren. Jezus zegt nergens: "kom jij over een half jaar maar terug, want jij moet nog wat leren" of, "jij hebt nog verborgen zonden vanuit het 3e t/m het15e geslacht" of, "God heeft in Zijn soevereiniteit beschikt jou niet te genezen", of het heel gemene: "jij hebt te weinig geloof!". Nee. Hij is vol liefde en bewogen over Zijn schepping en herstelt alles. Daar waar hij weinig genezingen doet is er wat anders aan de hand. Daar noemen ze Hem: Jezus, die zoon van Jozef de timmerman. In plaats van Jezus de zoon van God. Dus juist bij de criticasters gebeurt weinig..... wordt als de kinderen: Niet kinderachtig, maar onschuld. "Pappa, openbaar me uw waarheid, strip dat menselijk redeneren / invloed van mijn zintuigen (aangeleerd door de gevallen natuur) van mij af en leidt me in Uw volheid".

Laten we ons net zo lang scherpen door Zijn woord en Geest zodat, wanneer we de steen gooien, Goliath neer gaat en met ons vlijmscherpe zwaard in 1 klap z'n kop er af hakken. Met een bot zwaard moet je hard en vaak slaan.

Dit beantwoordt meteen de vraag: Is genezing wel de wil van God? Jezus (God in mensengedaante) ging rond genezende allen die overweldigd waren door de tegenstander. Daarmee openbaarde Hij o.a. Zijn goedheid en Zijn wil. Genezing van de zieken, gehandicapten, bezetenen. De wil van God staat letterlijk in de bijbel: Rom 12:2...: het goede, welgevallige en volkomene. Elders staat: ken de wil van God. Bij deze dus bekend. Genezing is altijd de wil van God. Elk mens is voorbestemd veranderd te worden naar Zijn beeld. Ziekte, kwalen, etc hoort daar niet bij. Die behoren wij des te militanter de deur te wijzen.

 

Genezing hangt af van de geloofsgesteldheid van de zieke!

Nadrukkelijk nee. Jezus genas iedereen. Ook hen die Hem niet kenden of geen geloof hadden. Voor Jezus kwam, had God 400 jaar niet gesproken tot Zijn volk. Niemand kende destijds Jezus of had ‘het geloof’ voor genezing. Ze verwachtten weliswaar de Messias, maar wie dat was, wat Hij zou doen, hoe dat zou zijn, wist niemand. Sommigen dachten dat Hij Rome omver zou werpen, maar Zijn Koninkrijk bleek niet van deze aarde te zijn. Het bleek te gaan om de verlossing van de mens en herstel van de mens naar Zijn Goddelijke oorspronkelijke liefdesnatuur!

De verlamde bij Bethesda genas zonder dat hij Jezus kende. De verschrompelde hand van de man welke door de schijnheilige farizeeërs naar voren werd geschoven, om Jezus te beschuldigen, genas zonder mate van geloof. De dode Lazarus had eveneens geen geloof. Er was bij Lazarus ook geen geloof bij de omstanders, eerder verdriet, spot, boosheid, hoon en heel veel verwarring en ongeloof. Jezus ging er dwars doorheen en wekte Lazarus op. Uit…. liefde.

Dan Malchus.... oh Malchus. Z'n oor werd er afgehakt door Petrus. Jezus zet zijn oor er weer aan....! Vertel mij. Waar is "het geloof" in deze situatie? Niet bij Petrus, die stond met een bebloed zwaard in z'n handen. Niet bij de anderen, want die vluchtten weg. Jezus, Jezus, Jezus.....: liefde! De Evangeliën beschrijven 17 keer dat “Jezus vol ontferming en bewogen over de zieken was en iedereen die genezing nodig had gezond maakte.....", zelfs hen die Hem niet begrepen en uit waren op Zijn dood. Laat die hartgesteldheid in ons zijn.

 

Die keren dat je (nog) geen genezing meemaakt bij gebed voor een zieke, ga je naar God en zegt: “Jezus, als U ze had aangeraakt, waren ze genezen geweest. U genas iedereen en zegt dat ook wij dat zullen doen. U woont in mij. Gratis. Ik weet dat ik rein, heilig en smetteloos ben door Uw bloed en dat ik Uw volheid ontvangen heb. Bouw me verder op in U. U en ik zijn 1. Verander mij verder naar Uw beeld”. In plaats van een boek te gaan schrijven met inmiddels 35 redenen waarom mensen niet genezen. Het boek der boeken is al geschreven en is al af. M.a.w.: Groei naar de volheid Gods. En.... God is een beloner voor wie Hem ernstig/oprecht zoeken.

 

Pin je zelf ook niet vast op een genezing die (nog) uitblijft of niet is gebeurd. Blijf groeien in Hem, blijf uitdelen en bidden voor de zieken (ook al ben je zelf ziek)! Dat is groot geloof. Je ziet wie je bent/gaat worden en oefent jezelf daarin en ja, dat is best een worsteling, maar.... we groeien in Hem in alle dingen. Dus beter Hem aandoen, aan Zijn hand, vertrouwend op zijn woord, stapjes doen en soms de deksel op je neus krijgen, dan 10-20-30-40-50 jaar voorbij laten gaan wachtend op de bus die je naar de Hemel brengt. Terwijl al die tijd de Hemel al in je is gekomen. Het is overigens niet zo, dat als je deze dingen (nog) niet wilt, Hij niet meer van je houdt of niet gered zou zijn. Maar nu je hier toch bent: groei in Hem en laat je licht schijnen. Dat is veel leuker. Als iemand je een nieuwe auto geeft, zet je h'm ook niet in een hoek in de garage. Je zegt: wauw, dank je wel en gaat een blokje om. Ondertussen op alle knoppen drukkend om te kijken wat er allemaal aan en op zit (Ef 3:18-21).

 

Genezingen waren belangrijk voor toen! Nu niet meer!

Vertel dat maar aan de zieken en de mensen die door een wonder genezen zijn.... Een kwart van de evangeliën gaan over genezing. 3 jaar lang ging Jezus elke dag van plaats naar plaats en streek naar streek en genas iedereen die genezing nodig had.... Alle boeken in de wereld kunnen niet bevatten wat Hij allemaal gedaan heeft. Het gaat gewoon door in Handelingen en wordt uitgelegd in de brieven opdat ook wij er in zouden wandelen. Het is onlosmakelijk verbonden aan de Goddelijke natuur die we ontvangen in Christus. Zie verder de rest van deze site.

 

Jamaar Job dan... ?!?

Jamaar Christus dan.......! Lees Job 42:3-6 en Gal 3:26, Ef 2:13. OT vs NT. We hebben een compleet nieuwe bedeling, compleet nieuwe inzichten. God zelf in ons. 

 

Jamaar Paulus dan...?!?

Je hoort het zo vaak: "Paulus had ook een doorn in het vlees, misschien wel een ziekte en Hij bad tot 3x toe of de Here hem hiervan wilde verlossen, maar de Here zei: nee!"

Lees ook de regels daarna eens. Daar staat duidelijk wat de doorn in het vlees van Paulus was: satan, die hem overal waar hij kwam, klappen liet geven door woedende farizeeërs of afgoden aanbidders die hun handel / positie / doctrine in gevaar zagen komen. Juist onder die menselijke verdrukking, van hen die niet weten wie ze kunnen zijn in Christus, betoonde de Christus in Paulus zich sterk door wonderen en tekenen. Zodat Paulus geen trotse prediker in Armani pakje zou worden ("opdat ik mij niet te zeer zou verheffen"). Zijn genade is meer dan genoeg!

 

En het dagelijks wijntje van Timotheus dan?

Ja, Timotheus had geregeld buikpijn waarbij Paulus hem af en toe een wijntje aanraadde. Tja. Geen idee. Jezus genas 3 jaar lang, elke dag, iedereen die Hij tegenkwam. Vele honderdduizenden. In de eerste gemeente genas iedereen. Mensen genazen in de schaduw van Petrus. Paulus genas iedereen op Malta, etc, etc. Waarom dat gebeurde staat duidelijk in het woord. 1 met God. Een wolk van overtuigende uitleg en getuigenissen en dan staat er 1x dat Timotheus buikpijn had en onze reactie is: "Zie je wel! De Here geneest niet iedereen!!".

In plaats van: wij komen uit een gevallen natuur (weten, snappen eigenlijk helemaal niks) en zijn op weg naar de volheid Gods. Groeiend in alle dingen in Hem! Laten we Hem eren door geen eigen doctrine te ontwikkelen, die plaats geeft aan onze eigen ervaringen, maar laten we groeien in Hem, totdat onze ervaringen oplijnen met de Zijne! Zodra je ook maar 1 afwijking van het leven van Jezus als mogelijkheid c.q. alternatieve waarheid omarmt plaats je een plafond boven je eigen geloofsleven. Jezus is het exacte beeld van God en wij worden herschapen naar Zijn beeld. Dat is een proces. Ook Paulus worstelde daar mee gezien zijn uitroep. "Niet dat ik al ben als Hem, maar ik grijp het gretig vast, zoals Hij mij gegrepen heeft!!" (Fil 3:12-16)

 

Human reasoning

Col 2:8-10. See to it that no one takes you captive through human or spiritual philosophy and empty deception, which are based on human reasoning, traditions and the unclean spiritual forces of the world rather than on Christ. 9 For in Christ all the fullness of Deity dwells in bodily form. 10 And you have been made complete in Christ, who is the head over every ruler and authority.………..

2 dingen hierover.

Ten eerste: human reasoning. Onze opvoeding, onderwijs, theologie, tradities, overtuigingen, ervaringen, intellect kunnen ons gruwelijk in de weg zitten. Daarom moeten we vernieuwd worden in ons denken naar het beeld van Hem die ons geschapen heeft. Hij is God. Hij sprak het zichtbare uit het onzichtbare te voorschijn en herschept ons naar Zijn beeld en gelijkenis. Dat is de waarheid. Hij blies in klei en een mens stond op..... Alle dingen zijn mogelijk! Geen ruimte voor 2 Tim 3:5!

Ten tweede: you have been made complete. Wij lezen dit en denken: “nou, ik voel me niet compleet”, “ik snap hier niks van”, “dat is zeker bedoeld voor bij de wederkomst of zo”. Echter vlak daarvoor instrueert Paulus “om te leven in geloof”. Heilige geest opent ons de ogen voor deze waarheid. We mogen zeggen: “Vader dank u wel voor deze waarheid. Dank u wel dat ik nu reeds compleet ben in u. U woont met Uw volheid in mij, U openbaart de diepte en werkelijkheid hiervan aan mij, in mij en door mij heen. Ik ben een nieuwe schepping en u verandert mij naar uw beeld, leidt me in de volle waarheid, etc, etc….”.

Dus. Waar geloven we in? Ons eigen (gevallen natuur) denken, de ervaringen die daaruit voortkomen, het door mensen aangepaste evangelie (2 Tim3:5)? Of God zelf die zegt: Ik heb je door Mijn bloed (!!!) een nieuwe schepping gemaakt. Jij en ik zijn 1. Ga nu maar; genees de zieken en wek de doden op.

Dat klinkt in onze menselijke oren belachelijk en irrationeel, maar het Zijn de woorden van Jezus zelf. Daarom:

 

Be renewed in your mind (Kol 3:10, Rom 8:29 etc)

“We are to be renewed in our minds according to the image of Him who created us". Renewed in our minds……. according to the image…. of Him…. who created us…..

 

Hoe ziet dat beeld en gelijkenis er uit?: Als Jezus. Jezus is immers het exacte beeld van de onzichtbare God!

 

Dus. Het evangelie is het herstel van een mens naar Genesis 1:26-27, het beeld van God! Daar horen menselijk denken, aangeleerd door de val (!) en wat onze gevallen zintuigen ons binnenbrengen nadrukkelijk niet bij.

Er staat: "het zichtbare is aan verandering onderhevig en irrelevant, het is het eeuwige, onzichtbare (van God) dat onze volle aandacht heeft". We waren immers vervreemd van God. Hij leidt ons terug in Zijn Beeld en gelijkenis. Daar hoort een door het woord en Geest vernieuwd denken bij. Eindresultaat? Iets dat lijkt op Jezus. Vol liefde en Zijn goddelijke natuur. Prima toch?

Weer de link naar Genesis.... "laat Ons mensen maken naar Ons beeld en gelijkenis en laat ze autoriteit hebben over de schepping (in liefde wandelend als Jezus met al Zijn goddelijke attributen), en God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis en het was zeer goed....". Tot de val dan. Dank God voor Jezus die ons door Zijn Geest herstelt naar Zijn beeld en gelijkenis. Buiten Hem kunnen we niets.

 

Als we zijn Woord/Hem gaan tegenspreken, het bekende: “Ja maar….”, blijven we hangen in ons gevallen-mens-zijn en zeggen we eigenlijk: “Jezus! Wij weten het beter dan U!”.

Probeer maar eens een “Ja maar…” conversatie in te denken met Jezus terwijl Hij de zieken geneest en tegen jou zegt: “Ik ben de Messias, God in het vlees, voor de wereld was, was Ik. Ik herstel je naar Mijn natuur/Ik maak alle dingen nieuw. Jij en Ik zijn 1. Ik geef je Mijn Geest / Mijn Koninkrijk, genees de zieken, wek de doden op” en jij zegt: “Ja maar Jezus, koekkoek, doe eens normaal, ja maar we leven in een gevallen schepping, ja maar niet iedereen zal genezen, ja maar wat als er niets gebeurt, dan staan we voor gek, ja maar je moet wel wijsheid betrachten, ja maar is dit wel de wil van God, ja maar laten we eerst gaan vasten en de wil van God zoeken, ja maar dit kan zomaar niet, etc, etc......”. Etc, etc, want de lijst van menselijke argumenten tegen wat Jezus verklaart is eindeloos. Terwijl Hij DE weg, DE waarheid en HET goddelijk leven verkondigt. Ai. Onze "ja-maren" zijn zeer gevaarlijk.

Zijn eerste vrienden reageerden niet zo. Waarom wij wel? Human reasoning.... en: we are to be renewed in our minds according to the image of Him that created us. The image of Christ. Dat is een proces van overgave, lezen, Hem vragen om openbaring, tot logische conclusies komen. Je denken is vernieuwd wanneer je het onmogelijke logisch gaat vinden.

 

Voer discussies die wij zo makkelijk met elkaar voeren, eerst maar eens met Jezus. Spreek over deze dingen met een ander, alsof Jezus er bij staat. Daar wordt je heel nuchter van.

Beter zeggen we: Amen! En sporen we elkaar aan in het geloof in plaats van elkaar er uit te praten. Het staat immers niet goed als we straks voor Hem staan: “Oow, U meende wat U zei over wedergeboorte, nieuwe schepping, de goddelijke natuur deelachtig zijn, 1 in U zijn, zieken genezen, de kracht van Uw naam, etc, etc…..? Goh…., eh..... sorry….?”.

Dus: We are to be renewed..... Immers wij zijn gevallen, zijn de weg kwijt. In Hem is alle wijsheid, kracht en kennis. Zijn woord en Geest brengen ons terug in de waarheid. In Hem. Naar Zijn beeld en gelijkenis.

 

Omgekeerde lofprijs

Het valt me op dat in veel gemeentes de lofprijs als middel wordt gezien om de poort van de Hemel binnen te gaan. Het is omgekeerd. Leer mensen wie Jezus is, wat Hij kwam doen en wie ze zijn door Zijn volbrachte werk en waarachtige lofprijs barst los.

 

De Here dienen met je tienden

Jaja, zelfs Abraham (vader van het geloof) betaalde aan Melchizedek (typebeeld van Jezus) z'n tienden en "je rooft van de Heer als je je (bruto!) tienden niet binnen brengt". Beproef de Here! Een offer moet je voelen! Daarom eisen wij ook altijd minstens 10 euro van onze eigen kinderen voordat we ze 100 euro geven. Goh, wat een feest.

Betaalden Adam en Eva hun tienden? Nee. Ze waren met God en God was met hen. Het is een liefdesrelatie. Geef met een liefdevol voor God geopend hart. Zit je vast aan je geld? Vraag God je daar vrij van te maken. Heb je 100 miljoen? Vraag Heilige Geest hoe je dat het beste in Zijn Koninkrijk en de wereld kan besteden. Heb je 10 euro en moet je de week nog doorkomen? Geef wat je op je hart hebt. God is prima in staat om tot je te spreken.

Sommige/meeste mensen komen kapot en gebroken door de val de kerk binnen en het eerste wat ze op hun stoel vinden is een pamflet dat tienden eist. Stop daar eens mee.

 

LHBTFXYZ

Dat is hun "geaardheid". Sommigen zeggen zelfs: zo heeft God ze gemaakt! Dat is een onjuiste conclusie. Jezus is het exacte beeld van God. Dat beeld ging door de val kapot en is het beeld waarnaar we hersteld worden door zijn bloed en overgave aan zijn Geest. Dat geldt ook voor LHBTF's. Alles wat niet in lijn ligt met wat we in Jezus zien mag verdwijnen. Niet door zelfkastijding maar door overgave aan de werking van Gods Geest. Dat geldt voor elk mens. De waarheid maakt vrij, niet onze aanpassingen van de waarheid.

Meerdere keren genazen er mensen in een gemeente onder m'n handen die daarna pas vertelden dat ze 'anders geaard' waren. Kennelijk houdt God van hen anders waren ze niet genezen geweest. Ze bleken vreselijk met hun geaardheid te worstelen. Mooi! Al een puur hart! Vader kom met Uw geest en verander ze naar Uw beeld en gelijkenis, zodat ze zullen wandelen als Jezus. Voor iedereen geldt dat Jezus ze rein, heilig en smetteloos heeft gemaakt door Zijn bloed en dat ze op weg mogen gaan om te veranderen naar het beeld van God, door Zijn Geest.

"God demonstrates His love for us in this: while we were yet sinners (lost, twisted, corrupted, without form) Christ died, not to condemn the world but to save (save, heal, restore back to original created value). Since we have now been justified by his blood, how much more shall we be restored/made whole by His intense passion! (grondtekst Rom 5:8-9) ".

Petrus, Johannes, Paulus, Stephanus etc wandelden als Jezus. Getransformeerd door Gods Geest naar het beeld van Jezus. Het evangelie is niet veranderd. Als het bij hen kon, kan het ook bij ons.

 

Ben je wel echt vrij?

Wie tot inzicht is gekomen dat hij gratis door het bloed van Jezus met Jezus is mee-gekruisigd, is mee-opgestaan, is mee-gezeten in Hem boven alle macht en overheid, is vrij.

Zowel Jezus, Paulus, als Petrus noemen slechts 1 reden als we dit nieuwe goddelijke leven niet ervaren in ons leven: we zien niet (meer) scherp wie we zijn geworden toen Hij aan het kruis ging, het graf in, uit de dood opstond en ons als "buit" meenam de hemel in. De bijbel beschrijft dat "Alles wat tegen ons getuigde aan het kruis genageld is". Alles is alles! Wij zijn nu reeds rein, heilig smetteloos, overgeplaatst, en compleet in Hem. Elke vloek, elke misstap uit Hem is weg, de tussenmuur is afgebroken. Je bent dus vrij en groeit in alle dingen in Hem. Tenzij je die gratis gave, van Gods natuur deelachtig zijn, uit het oog verliest. Heb 3:14, 2 pet 1:9. Je bent wie je bent door Zijn liefde, genade en eenheid. Dus ook al voeoel je je niet vrij... richt je daar niet op, maar op Jezus (Kol 3:1), je gratis meegezeten zijn in Hem. Dank Jezus voor wie Hij is, wat Hij heeft gedaan en wie jij daardoor bent in Hem: een nieuwe schepping groeiend in alle dingen in Hem. Continueer in het geloof en je zult de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijmaken.

 

Het is volbracht

Vanaf de val is God bezig de mensheid te herstellen van die afschuwelijke schuiver. In Jezus heeft Hij dat volbracht. Zijn bloed vormt de onwankelbare basis. Zijn perfecte offer, brengt Zijn Geest terug in ons en transformeert ons naar Zijn beeld en gelijkenis. Uit je gevallen natuur, in de goddelijke natuur, waar je thuishoort. Gratis. Woord en Geest gaan hier hand in hand. Je leest: "je hebt de volheid verkregen in Hem die alle macht heeft" en Zijn Geest maakt het werkelijkheid. Dat is een proces tussen jou en Zijn Geest. Jij nodigt Hem uit, uit je verlangen en Hij gaat aan de slag in het verborgene en Hij "beloont" je op straat..... met Zijn aanwezigheid.

 

 

Go after Him, get bornagain, become a new creation: your original created value

Je komt er maar op 1 manier achter. Ga het aan. Als je jezelf beschikbaar stelt, zal je Schepper het in je uitwerken (proces van groeien naar de volheid Gods; Ef 3:19-20) en zul je Hem gaan ervaren. Mooier kan niet.

 

 

Walk as/in/with Him

Toen de eerste vrienden van Jezus dolblij terugkwamen van hun eerste genezingsrondgang zei Jezus: Ik zag satan uit de hemel vallen (luc 10:18) en: Koningen en profeten hebben begeert dit te weten, het is aan jullie/ons gegeven (Luc 10:24). Op dit moment zijn er al velen op aarde die e.e.a. in de gaten hebben en hier letterlijk in wandelen.

 

 

Een paar tips:

  • The Mirror bible. Een geparafraseerde bijbel waar alle vertaalfouten/afzwakkingen uit zijn gehaald. "We are a seamless oneness, one with our Creator, you are His adress".
  • Dan Mohler; School of Kingdom living (youtube). Dan wandelt als Jezus in diepe relatie met Hem, als Hem. Woorden van kennis, genezingen, bevrijdingen zijn dagelijkse kost voor hem. Een bijzondere prediker met volle openbaring op heel veel fronten.
  • Todd White; seminars, healing on the streets (youtube). Todd is faith next level. Hij zag: Jezus houdt van mensen! Hij bidt voor iedereen die hij tegenkomt, veel woorden van kennis, zeer veel genezingen. Zelfs/juist bij atheïsten: "the goodness of God brings man to repentance". Repentance: andere inzichten, vernieuwd denken.
  • David Hogan; diensten (Youtube). Hij en z’n team hebben inmiddels 600 doden opgewekt. Toen God hem riep, zei hij: "Nee. Tenzij U mij 1 iemand toont die wandelt als Paulus of Petrus wandelde!". Jezus antwoordde hem: "Ik ga jou die man maken!". Ledematen groeien aan, doden staan op, etc, etc. Het koninkrijk van God is niet in woorden maar in kracht.
  • Torben Sondergaard (thelastreformation.com). Frisse wind uit Denemarken.
  • Heidi Baker; zendelinge in Afrika. Vol van haar redder en kracht. Wordt regelmatig 'bewogen in de Geest'. Voor nuchtere hollanders even wennen. Maar zie de vruchten: 100-duizenden pakken het evangelie. Blinden krijgen nieuwe ogen, zieken genezen, etc, etc.
  • Etc, etc…

 

'